-20% na sofy w magazynie z kodem SOFY20 | Zaoszczędź jeszcze dziś →
Wiosna w domu i na zewnątrz | Zainspiruj się →
20 zł dla CiebieRejestracjaLogowanieKoszykMenu

Regulamin zakupów sklepu internetowego BONAMI.PL

prowadzonego przez spółkę

BONAMI.CZ, a.s.

z siedzibą: Újezd 450/40, 118 00 Praga 1 – Malá Strana, Czechy
wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wpis 18575 (dalej jako: „Sprzedawca “),
REGON: 242 30 111
NIP: CZ24230111
adres korespondencyjny: ul. Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czechy
kontakt elektroniczny: pomoc@bonami.pl
online chat (dostępny w serwisie internetowym Sprzedawcy, umieszczony w prawym dolnym rogu ekranu)
kontakt telefoniczny: +48 71 66 191 76
adres do doręczeń w sprawach reklamacji:
Bonami zwroty – DPD ul. Lwówecka 4 58-508 Jelenia Góra Polska
IBAN: CZ65 0300 0000 0002 5701 4774
SWIFT: CEKOCZPP
  • Regulamin zakupów obowiązuje od 24.10.2023

1.   Postanowienia ogólne

1.1.   Serwis internetowy działający pod adresem elektronicznym www.bonami.pl (dalej jako „Serwis internetowy” lub „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez spółkę prawa handlowego BONAMI.CZ, a.s., z siedzibą Újezd 450/40, 118 00 Praga 1 – Malá Strana, numer identyfikacyjny: 242 30 111, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wpis 18575 (dalej jako „Sprzedawca”).

1.2.   Regulamin zakupów Sklepu internetowego, zwany również „Ogólnymi warunkami handlowymi” (dalej jako „Regulamin zakupów” lub „Warunki handlowe”) zawiera ramowe postanowienia umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę za pośrednictwem jego Sklepu internetowego (dalej jako: „Umowa” lub „Umowa Sprzedaży”), w tym prawa i obowiązki stron dotyczące płatności ceny, dostawy zakupionego produktu, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji oraz ochrony danych osobowych Kupujących a także zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie związanym z prowadzeniem Serwisu internetowego.

1.3.   Przy zawarciu umowy sprzedaży Kupujący oświadcza, iż zapoznał z treścią Regulaminu zakupów oraz Regulaminu Reklamacji i zwrotów oraz akceptuje ich postanowienia.

1.4.   Regulamin zakupów zawiera informacje, do których przekazania Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o prawach konsumenta, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

1.5.   Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

1.6.   Regulamin zakupów ma zastosowanie zarówno do Kupującego będącego konsumentem i dokonującego zakupu Produktu jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (dalej jako „Kupujący-Konsument”), osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, dokonującej zakupu związanego z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z Umowy Sprzedaży wynika, że dany zakup nie ma charakteru zawodowego (tzw. Przedsiębiorcą uprzywilejowanym), jak również Kupującego będącego Przedsiębiorcą, który w trakcie zamawiania Produktu działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu (dalej jako „Kupujący-Przedsiębiorca”).

1.7.   Jeżeli Kupującym jest konsument, w sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania odpowiednie przepisy czeskiego Kodeksu cywilnego.

1.8.   Regulamin zakupów określa szczegółowo warunki handlowe zawieranych Umów Sprzedaży, stanowi integralną część Umowy Sprzedaży i stanowi wzorzec umowny.

1.9.   Regulamin zakupów oraz Umowa Sprzedaży sporządzane są w języku polskim.

1.10.   W Umowie Sprzedaży można uzgodnić warunki odmienne od zawartych w niniejszym Regulaminie. Odmienne postanowienia Umowy Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.11.   Prawidłowe korzystania ze Serwisu internetowego Sprzedawcy wymaga, aby Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu zakupów oraz złożył oświadczenie o akceptacji jego treści. Brak możliwości korzystania z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

1.12.   Regulamin zakupów jest dostępny w Serwisie internetowym Sprzedawcy oraz podlega nieodpłatnemu udostępnieniu na żądanie Kupującego. Na żądanie Kupującego będącego Użytkownikiem, Regulamin zakupów zostanie udostępniony w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

1.13.   Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Kupującego związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie internetowym Sprzedawcy, w szczególności w trakcie korzystania z usług, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

1.14.   Sprzedawca udostępnia w Serwisie internetowym dodatkowy środek opcję szybkiego kontaktu Konsumenta ze Sprzedawcą w formie online chat, który spełnia wymogi trwałego nośnika oraz gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji między stronami, w tym daty i godziny korespondencji.

1.15.   Treść Regulaminu zakupów podlega aktualizacji i może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

1.16.   Załącznikiem do Regulaminu zakupów jest Regulamin reklamacji i zwrotów oraz formularz odstąpienia od umowy/protokół reklamacji.

2.   Definicje

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym niżej, chyba że z kontekstu użycia wyraźnie wynika ich inne znaczenie:

2.1.   Aplikacja Mobilna – wersja Serwisu internetowego Sprzedawcy udostępniana przez operatora Serwisu jako Aplikacja Mobilna w Google Play oraz App Store pod nazwą: „Bonami – designerskie meble i dekoracje”..

2.2.   Cena – cena Produktu brutto wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT), nie uwzględnia kosztów Dostawy Produktu.

2.3.   Chat online – narzędzie do internetowej obsługi Kupujących, marketingu online oraz analityki ruchu dostępne w Serwisie Internetowym BONAMI.CZ. a.s.

2.4.   Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.5.   Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę Produktu określonego w Zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy.

2.6.   Dostawca lub Przewoźnik – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów – firmę kurierską, operatora skrzynek pocztowych (paczkomat).

2.7.   Firmy Kurierskie – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DTS Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2.8.   Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie internetowym Sprzedawcy, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności i nieujawniana go osobom trzecim. Serwis internetowy umożliwia Użytkownikom zmianę lub odblokowanie Hasła

2.9.   Infolinia BONAMI – telefoniczne centrum obsługi Użytkownika Serwisu internetowego dostępne pod numerem telefonu (+48) 71 66 191 76 – opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora. Infolinia BONAMI umożliwia Użytkownikowi uzyskanie dostępu do Serwisu internetowego, w tym złożenie Zamówienia za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

2.10.   Kupujący – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie w Sklepie internetowym oraz zobowiązuje się do stosowania niniejszego Regulaminu.

2.10.1.   Kupujący-Konsument osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uregulowania dotyczące Kupującego-Konsumenta mają odpowiednie zastosowanie do tzw. przedsiębiorcy uprzywilejowanego, tj. osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”), dokonującej zakupu związanego z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z Umowy Sprzedaży wynika, że dany zakup nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu działalności gospodarczej na podstawie przepisów o CEIDG.

2.10.2.   Kupujący-Przedsiębiorca – osoba, która w momencie zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu.

2.11.   Konsultant – pracownik Infolinii BONAMI.pl.

2.12.   Konto Użytkownika – osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika w Serwisie internetowym Sprzedawcy, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej Rejestracji, zawierający dane Użytkownika, w szczególności dotyczących zamówień oraz danych osobowych Użytkownika.

2.13.   Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność systemowa) ułatwiające Kupującym dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu w celu złożenia zbiorczego Zamówienia. Produkty umieszczane są w Koszyku automatycznie w wyniku zastosowania funkcjonalności systemowej „Kup teraz”.

2.14.   Login – email Kupującego podany przy Rejestracji, stanowi element dostępu do indywidualnego Konta Użytkownika.

2.15.   Powstanie stosunku umownego – stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, powstaje w momencie doręczenia przyjęcia Zamówienia (akceptacji), które przesyłane jest przez Sprzedawcę Kupującemu za pośrednictwem Serwisu internetowego na adres poczty elektronicznej Kupującego.

2.16.   Producent – podmiot produkujący Produkt w celu jego prezentacji lub sprzedaży w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;

2.17.   Produkt z elementami cyfrowymi – Produkt zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

2.18.   Przesłanie Zamówienia – Kupujący przesyła Sprzedawcy Zamówienie klikając na odpowiednią funkcjonalność systemową zależną od wybranej metody płatności: „Płacę przelewem”, „Płatność kartą” bądź „Potwierdź zamówienie” w formularzu Zamówienia w Serwisie internetowym Sprzedawcy; przed złożeniem Zamówienia Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Warunkami handlowymi (Regulaminem zakupów).

2.19.   Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta w Serwisie internetowym Sprzedawcy. W celu Rejestracji należy podać adres e-mail i hasło, kliknąć funkcjonalność systemową „Zarejestruj się”, następnie wypełnić poprawnie formularz rejestracyjny, zaakceptować Regulamin zakupów oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień oraz do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Konto Użytkownika staje się aktywne z chwilą potwierdzenia aktywacji Konta przez Użytkownika przesłanej na jego adres elektroniczny.

2.20.   Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika, składane za pośrednictwem Serwisu internetowego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży w oznaczonym czasie oraz siedzibie Sprzedawcy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

2.21.   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

2.22.   Serwis internetowy – platforma umożliwiająca dokonanie Rezerwacji lub składanie Zamówień przez Kupującego oraz świadczenie usług elektronicznych, udostępnianych przez bonami.pl, prowadzona przez BONAMI.CZ a.s., stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod głównym adresem internetowym https://bonami.cz.

2.23.   Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu internetowego (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów lub świadczenia Usług) dostępny pod adresem www.bonami.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności dokonywać Rezerwacji oraz składać Zamówienia.

2.24.   Sprzedawca – spółka BONAMI.CZ, a.s., z siedzibą Újezd 450/40, 118 00 Praga 1 – Malá Strana, REGON: 242 30 111, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wpis 18575.

2.25.   Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny lub będąca przedmiotem Rezerwacji.

2.26.   Umowa – Umowa Sprzedaży lub Umowa Świadczenia Usług.

2.27.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy BONAMI.CZ a.s., a Kupującym, zawierana na odległość, za pośrednictwem Serwisu internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności Produktu oraz wydania mu Produktu a Kupujący zobowiązuje się do odbioru Produktu oraz zapłaty umówionej Ceny.

2.28.   Umowa Świadczenia Usług – zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Użytkownika z Serwisu internetowego Sprzedawcy (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.29.   Usługa – bezpłatna usługa Rejestracji i prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie internetowym Sprzedawcy.

2.30.   Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu internetowego.

2.31.   Regulamin zakupów/Warunki handlowe – niniejszy dokument, dostępny również w Serwisie internetowym Sprzedawcy pod linkiem https://www.bonami.pl/i/regulamin.

2.32.   Witryna – zbiór stron internetowych, adresów URL i podstron będących częścią wspólnej domeny umieszczonej w sieci Internet pod adresem głównym www.bonami.cz oraz wszystkie jej podstrony, w tym inne wersje językowe strony.

2.33.   Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

3. Konto Użytkownika

3.1.   Na podstawie Rejestracji Kupującego dokonanej w Serwisie internetowym Sprzedawcy, Kupujący może korzystać ze swojego Konta Użytkownika. Kupujący może dokonywać Zamówień Produktów z użyciem swojego Konta Użytkownika. Kupujący może również dokonywać Zamówienia Produktu bez rejestracji, bezpośrednio z poziomu interfejsu Sklepu Internetowego.

3.2.   W związku z Rejestracją Kupującego Sprzedawca ma prawo do informowania Kupującego o nowych Produktach, wysyłając regularne wiadomości typu newsletter, których odbiór Kupujący może w dowolnej chwili odwołać na swoim Koncie Użytkownika lub klikając na odpowiedni odnośnik znajdujący się w każdym e-mailu. Sprzedawca nie ma obowiązku rozsyłania tych wiadomości do wszystkich Kupujących. Zasady przesyłania informacji reklamowych przez Sprzedawcę zostały uregulowane w Tytule XV. niniejszego Regulaminu.

3.3.   Podczas Rejestracji oraz w trakcie zamawiania Produktu, Kupujący zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych oraz kompletnych danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w Koncie Użytkownika przy każdej ich zmianie.

3.4.   Rejestracji mogą dokonywać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.

3.5.   Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest Loginem i Hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego indywidualnego Konta Użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego.

3.6.   Kupujący nie ma prawa do udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.

3.7.   Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może być okresowo niedostępne, przede wszystkim z uwagi na konieczne aktualizacje sprzętowe i programowe oraz niezbędne prace serwisowe prowadzone przez osoby trzecie.

3.8.   W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może jednostronnie usunąć Konto Użytkownika, w szczególności, jeżeli konto Użytkownika jest przez dłuższy okres nieaktywne bądź Użytkownik narusza obowiązki wynikające z Umowy lub niniejszego Regulaminu.

4.   Zawarcie Umowy Świadczenia Usług

4.1.   Z chwilą aktywacji Konta Użytkownik i Sprzedawca zawierają Umowę Świadczenia Usług drogą elektroniczną. Z tytułu świadczenia Usług Sprzedawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

4.2.   Umowa Świadczenia Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4.3.   Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Świadczenia Usług bez wskazania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem postanowień Tytułu XV. niniejszego Regulaminu.

4.4.   W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Konto Użytkownika zostanie usunięte przez Sprzedawcę.

4.5.   Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług nie ma wpływu na obowiązywanie i treść Umów Sprzedaży oraz złożonych Zamówień.

4.6.   Dane zamieszczone w Koncie Użytkownika podlegają archiwizacji przez Sprzedawcę do czasu rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług. Brak dokonania aktualizacji danych, w tym adresu elektronicznego lub adresu doręczenia, obciąża Użytkownika. Do czasu ich aktualizacji przez Użytkownika, wszelka korespondencja będzie kierowana do Użytkownika według danych zapisanych na jego Koncie Użytkownika.

4.7.   Z Serwisu internetowego Sprzedawcy można korzystać wyłącznie w zakresie, który nie koliduje z prawami innych Użytkowników i który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

4.8.   Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek ingerencji osób trzecich w Serwis internetowy lub w wyniku wykorzystania Serwisu internetowego w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

4.9.   Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

5.   Zawarcie Umowy Sprzedaży

5.1.   Serwis internetowy Sklepu internetowego zawiera wykaz Produktów ze wskazaniem ich Cen. Warunki sprzedaży oraz Cena Produktu obowiązują w momencie ich wyświetlania w interfejsie internetowym Sklepu lub w okresie obowiązywania akcji promocyjnych, jeżeli Produkt został objęty promocją. Akcje promocyjne są czasowo ograniczone a Produkty objęte promocją są dostępne do wyczerpania zapasów lub ukończenia promocji. Powyższe nie ogranicza prawa Sprzedawcy do zawarcia Umowy Sprzedaży na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków Umowy.

5.2.   Informacje zamieszczone w Serwisie internetowym Sprzedawcy mają charakter reklamowy, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do jej zawarcia.

5.3.   Serwis internetowy Sklepu internetowego zawiera informacje o kosztach pakowania oraz Dostawy Produktu.

5.4.   Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sprzedawcy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia (oferty) na zasadach określonych poniżej.

5.4.1.   W celu złożenia zamówienia Kupujący dodaje wybrany Produkt do elektronicznego Koszyka poprzez kliknięcie funkcjonalności „Kup teraz” w Serwisie internetowym Sprzedawcy;

5.4.2.   Kupujący ma możliwość wypełnienia Kodu zniżkowego (o ile dostępny); kod zniżkowy należy wpisać pod Ceną Produktu i wybrać opcję „Zrealizuj”; po zrealizowaniu ważnego kodu zniżkowego nastąpi automatyczne obniżenie Ceny Produktu;

5.4.3.   Kupujący przechodzi do kolejnego etapu Zamówienia za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu internetowego „Kontynuuj zamówienie”;

5.4.4.   Kupujący wybiera jeden z udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów Dostawy oraz formę płatności;

5.4.5.   Kupujący nieposiadający Konta Użytkownika wypełni formularz Zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia należy w szczególności wypełnić następujące dane Kupującego: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt, ilość Produktu/ów, w razie możliwości wyboru: rodzaj i kolor Produktu. Kupujący-Przedsiębiorcy, którzy w ramach formularza Zamówienia zażądali wystawienia faktury VAT, obowiązani są do podania numeru NIP;

5.4.6.   Kupujący posiadający Konto Użytkownika zaloguje się do swego Konta w Serwisie internetowym Sprzedawcy, dokona wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności a następnie potwierdzi w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;

5.4.7.   Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy Kupujący ma możliwość sprawdzenia oraz zmiany danych podanych w Zamówieniu oraz wysłania informacji do obsługi klienta;

5.4.8.   W zależności od wybranej metody płatności, Kupujący przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Sklepu internetowego: „Płacę przelewem”, „Płatność kartą” lub „Potwierdź zamówienie”. Dane podane w Zamówieniu stają się w tym momencie wiążące dla Sprzedawcy;

5.4.9.   W zależności od wybranej formy płatności, Kupujący może zostać przekierowany na strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności.

5.5.   Zamówienia w sklepie internetowym składać mogą wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia, osoby młodsze mogą to zrobić wyłącznie w zakresie, którego charakter odpowiada ich dojrzałości i wiekowi.

5.6.   Przesyłając Zamówienie Kupujący potwierdza, że miał możliwość zapoznania się z informacjami na temat właściwości Produktu, Ceną oraz kosztami Dostawy, łącznie tworzących kwotę należną do zapłaty, którą Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy.

5.7.   Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie Kupującemu drogą elektroniczną (potwierdzenie otrzymania Zamówienia), na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w Zamówieniu lub Koncie Użytkownika.

5.8.   Z uwagi na specyficzny charakter Zamówienia (ilość Produktów, wysokość Ceny, spodziewane koszty Dostawy) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Kupującego z żądaniem dodatkowego potwierdzenie Zamówienia.

5.9.   Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie doręczenia Kupującemu potwierdzenia otrzymania Zamówienia przesłanego przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres podany przez Kupującego w Zamówieniu.

5.10.   Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ma obowiązku zawarcia Umowy, zwłaszcza z osobami, które wcześniej naruszyły w istotny sposób swoje obowiązki względem Sprzedawcy.

5.11.   Kupujący wyraża zgodę na zawarcie Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Koszty wynikłe po stronie Kupującego w związku z komunikacją na odległość i związane z zawarciem Umowy Sprzedaży (koszt połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący we własnym zakresie.

6.   Cena Produktu, warunki płatności

6.1.   Ceny Produktów podawane są w kwotach brutto wraz z należnym podatkiem VAT i nie obejmują kosztów Dostawy. Wyjątkowo Cena Produktu może zostać podana wraz z kosztami zwrotu Produktu, jeżeli Produkt z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócony metodą standardową.

6.2.   Na kwotę należną do zapłaty na rzecz Sprzedawcy składają się: Cena Produktu koszt opakowania oraz koszt Dostawy. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i Dostawą podawane są oddzielnie.

6.3.   Kupujący dokonuje zapłaty należnej kwoty z wykorzystaniem jednej z form płatności udostępnionych w Serwisie internetowym Sprzedawcy i wybranej przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

6.4.   Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

6.4.1   płatność gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Kupującego w Zamówieniu;

6.4.2   płatność kartą płatniczą;

6.4.3   standardowy przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy;

6.4.4   szybki przelew bankowy PayU.

6.5.   Kupującemu przysługuje prawo dowolnego wyboru formy płatności.

6.6.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany udostępnionych form płatności. Wówczas dostępne formy płatności mogą różnić się od wyszczególnionych w Regulaminie i zostaną określone w formularzu Zamówienia w Serwisie internetowym Sprzedawcy.

6.7.   Dostępne formy płatności mogą być uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu Dostawy. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia dowolnego wyboru formy płatności z powodów technicznych, przeszkód występujących po stronie Sprzedawcy bądź Kupującego lub wskutek działania siły wyższej.

6.8.   Informacje o aktualnie dostępnych formach płatności zostały zamieszczone w Serwisie internetowym Sprzedawcy pod linkiem https://www.bonami.pl/c/platnosci.

6.9.   Sprzedawca nie wymaga od Kupującego wpłaty zaliczki ani innej podobnej płatności.

6.10.   W przypadku płatności gotówką przy odbiorze należność za zakup opłacana przy odbiorze Produktu.

6.11.   W przypadku płatności bezgotówkowej termin płatności należności za zakup wynosi 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Kupujący obowiązany jest do podania w tytule przelewu tytułu płatności wskazanego w szczegółach Zamówienia. Obowiązek zapłaty należności zostaje spełniony przez Kupującego w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6.12.   Jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów, Sprzedawca wystawia Kupującemu dokument księgowy dokumentujący płatność wynikającą z Umowy Sprzedaży – fakturę. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Sprzedawca wystawia dokument księgowy – fakturę po odbiorze Produktu przez Kupującego i przesyła go w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

6.13.   Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży, w tym do wystawienia paragonu. Jednocześnie zobowiązany jest do elektronicznego przesłania informacji o pobranej kwocie przez elektroniczny system organu podatkowego; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w terminie 48 godzin.

6.14.   Cena wyjściowa (na stronie zazwyczaj przekreślona w ramach informacji o zniżce) to najniższa cena z okresu 30 dni przed obniżką, za którą dany towar/usługę/licencję (zwane dalej „Towarem”) sklep internetowy Bonami oferował na swojej stronie internetowej. Kalkulacja ceny wyjściowej nie uwzględnia indywidualnych obniżek ceny oraz obniżek, które nie są wliczane bezpośrednio do aktualnej ceny sprzedaży Towaru (tj. nie są oferowane automatycznie i powszechnie). Wyliczona cena wyjściowa pozostaje ważna, nawet jeśli Towar jest przeceniany kilkakrotnie w krótszym okresie czasu, maksymalnie przez okres 180 dni.

7.   Rabaty, kody zniżkowe, karty podarunkowe

7.1.   Rabaty pieniężne w Serwisie internetowym Sprzedawcy działają jak wirtualne pieniądze. Rabatów nie można dochodzić ani zamienić na gotówkę. W przypadku wykorzystania Rabatów do zakupu Produktu oraz późniejszego odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ustawowym terminie, Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty zapłaconej za pomocą Rabatów.

7.2.   Rabat można wykorzystać na maksymalnie 20% wartości Zamówienia.

7.3.   Kody zniżkowe są ograniczone czasowo. Wykorzystanie kodu po wygaśnięciu jego ważności jest niemożliwe.

7.4.   W przypadku połączenia rabatu pieniężnego i kodu zniżkowego, suma będzie najpierw pomniejszona o rabat pieniężny, a dopiero następnie zostanie odliczona od niej zniżka przypisana do kodu.

7.5.   W jednym Zamówieniu można wykorzystać maksymalnie jeden kod zniżkowy.

7.6.   Kodów zniżkowych nie można wykorzystać na zakup specjalnie oznaczonych Produktów ani już przecenionych Produktów. Kody zniżkowe nie podlegają łączeniu z kartami podarunkowymi.

7.7.   Sprzedawca umożliwia zapłatę za Zamówienie z wykorzystaniem karty podarunkowej. Drukowane i elektroniczne karty podarunkowe są ważne przez rok od daty ich wystawienia. Kartę podarunkową można wykorzystać na 100% wartości Zamówienia (bez Dostawy lub innych dodatkowych usług). Jeżeli karta podarunkowa została wystawiona na kwotę wyższą niż wartość złożonego Zamówienia, pozostałe środki zostaną zapisane na Koncie Użytkownika i będą dostępne do wykorzystania przy kolejnym Zamówieniu. Karty podarunkowej nie można wykorzystać do opłacenia zakupu kolejnej karty podarunkowej.

7.8.   W jednym Zamówieniu można wykorzystać maksymalnie jedną kartę podarunkową.

7.9.   Szczegółowe zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania Rabatów, kodów zniżkowych oraz kart podarunkowych znajdują się w Serwisie internetowym Sprzedawcy pod linkiem https://www.bonami.pl/c/platnosci.

8.   Dostawa, termin realizacji Zamówienia

8.1.   Sposoby Dostawy Produktu określa Sprzedawca, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Jeżeli sposób Dostawy wynika z indywidualnych uzgodnień z Kupującym, ryzyko wyboru oraz ewentualne dodatkowe koszty takiej Dostawy spoczywają na Kupującym.

8.2.   Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

8.3.   Dostawa Produktu jest realizowana wyłącznie na terytorium Polski.

8.4.   Sprzedawca udostępnia Kupującym możliwość dowolnego wyboru sposobu oraz kosztu Dostawy w trakcie składania Zamówienia. Informacje o sposobach Dostawy oferowanych przez Sprzedawcę są dostępne w Serwisie internetowym pod linkiem: https://www.bonami.pl/c/dostawa.

8.5.   Dostępne sposoby Dostawy mogą zostać uzależnione od charakteru Produktu lub wybranego przez Kupującego sposobu płatności. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, sposób Dostawy może ulec zmianie z uwagi na charakter Produktów objętych Zamówieniami.

8.6.   Łączny termin realizacji Zamówienia obejmuje czynności: potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, przyjęcia Zamówienia do realizacji (kompletowanie), przygotowania Zamówienia do wysyłki (2-4 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia lub zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności z góry) oraz Dostawę Produktu przez przewoźnika (zwykle 1-2 dni roboczych od daty nadania). Sprzedawca zastrzega, że w przypadku Produktów wielkogabarytowych czas Dostawy może być dłuższy.

8.7.   Realizacja Zamówienia obejmującego Produkt produkowany na Zamówienie u Producenta trwa zwykle od 20 (dwudziestu) do 75 (siedemdziesięciu pięciu) dni. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca może jednostronnie, również wielokrotnie, przedłużyć termin realizacji Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z powodu działania siły wyższej lub w przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych realizacja Zamówienia w podanym terminie nie jest możliwa. O przedłużeniu terminu realizacji Zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego ze wskazaniem przewidywanego okresu realizacji Zamówienia. W takim przypadku Kupującemu-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

8.8.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. utrzymujących się wysokich temperatur) mogących doprowadzić do zepsucia się Produktów w trakcie ich Dostawy, aż do czasu ich ustania. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego ze wskazaniem przewidywanego okresu wstrzymania realizacji Zamówienia.

8.9.   Kupujący ma obowiązek odbioru Produktu w momencie jego doręczenia na miejsce wskazane przez Kupującego w Zamówieniu. Jeżeli Kupujący nie odbierze Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

8.10.   Jeżeli z przyczyn wynikłych po stronie Kupującego konieczna jest powtórna Dostawa Produktu lub Dostawa w sposób inny, niż wyszczególniony w Zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów powtórnej Dostawy, względnie kosztów innego sposobu Dostawy.

8.11.   Przy odbiorze Produktu od przewoźnika Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania Produktu, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, niezwłocznie zgłosić je przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym otwarciu przesyłki Kupujący nie ma obowiązku odbioru przesyłki od przewoźnika. Podpisując list przewozowy Kupujący potwierdza, że opakowanie przesyłki zawierającej Produkt było w stanie nienaruszonym. Powyższe nie narusza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności za wady Produktu oraz innych uprawnień wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

9.   Roszczenia wynikające z niezgodności Produktu z Umową

9.1.   Prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za brak zgodności Produktu z Umową względem Kupującego-Konsumenta reguluje ustawa o prawach konsumenta.

9.2.   Prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady Produktu względem Kupującego-Przedsiębiorcy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa czeskiego, w szczególności przepisy czeskiego Kodeksu cywilnego Nr. 89/2012 Sb.

9.3.   Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu-Konsumentowi Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

9.4.   Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego:

9.4.1.   opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

9.4.2.   przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu-Konsumentowi, o którym Kupującemu-Konsumentowi powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

a ponadto Produkt:

9.4.3.   nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

9.4.4.   występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Kupujący-Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz zapewnienie złożone przez Sprzedawcę;

9.4.5.   jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący-Konsument może rozsądnie oczekiwać;

9.4.6.   jest tej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu-Konsumentowi przed zawarciem Umowy.

9.5.   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

9.6.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z Umową w zakresie opisanym w pkt IX.4, jeżeli Kupujący-Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową a Kupujący-Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

9.7.   Jeżeli Produkt sprzedano jako używany, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową przez okres jednego roku od momentu dostarczenia Produktu Kupującemu-Konsumentowi.

9.8.   Ponadto Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności względem Kupującego-Konsumenta w zakresie:

9.8.1.   zużycie Produktu będące zwyczajnym następstwem jego właściwego używania;

9.8.2.   uszkodzenia spowodowanego przez Kupującego w następstwie użytkowania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazaniami Sprzedawcy lub niezgodny z instrukcją obsługi;

9.8.3   wady Produktu sprzedanego po obniżonej Cenie z uwagi na posiadane wady (produkt II lub III jakości) – w zakresie wad istniejących w chwili odbioru przez Kupującego-Konsumenta, z zastrzeżeniem pkt IX.8;

9.8.4.   zużycia Produktu sprzedanego jako używany w zakresie wad istniejących w chwili odbioru przez Kupującego-Konsumenta, z zastrzeżeniem pkt IX.8.

9.9.   W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność z Umową treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

9.10.   Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Kupujący-Konsument jest w pierwszej kolejności uprawniony do żądania jego naprawy lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Kupującego-Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może dokonać:

9.10.1.   wymiany, gdy Kupujący-Konsument żąda naprawy,

9.10.2.   naprawy, gdy Kupujący-Konsument żąda wymiany.

9.10.3.   Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego-Konsumenta o niezgodności Produktu z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego-Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący-Konsument go nabył.

9.10.4.   Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

9.10.5.   Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

9.10.6.   W razie niezgodności z Umową Produktów zakupionych jako używane lub jako Produkt II lub III jakości, Kupującemu-Konsumentowi zamiast prawa do wymiany Produktu przysługuje prawo do proporcjonalnego obniżenia Ceny Produktu obliczanego zgodnie z pkt IX.10.4 niniejszego Regulaminu.

9.11.   Po wyczerpaniu trybu określonego w pkt IX.10 niniejszego Regulaminu, Kupujący-Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową a:

9.11.1.   Sprzedawca odmówił doprowadzenia lub nie doprowadził do zgodności z umową Produktu do zgodności z Umową;

9.11.2.   niezgodność Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

9.11.3.   niezgodność Produktu z Umową jest na tyle istotna, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt IX.9 niniejszego Regulaminu;

9.11.4.   Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.

9.11.5.   Sprzedawca zwróci Kupującemu-Konsumentowi kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzasadnionego oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.

9.11.6.   Jeżeli niezgodność Produktu z Umową jest nieistotna, Kupujący-Konsument nie może odstąpić od Umowy. Wówczas Kupujący-Konsument jest uprawniony do żądania obniżenia Ceny.

9.11.7.   Jeżeli niezgodność Produktu z Umową dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Kupujący-Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego-Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący-Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.

9.11.8.   W razie odstąpienia od Umowy Kupujący-Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Kupującemu-Konsumentowi Cenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

9.11.9.   Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący-Konsument, chyba że Kupujący-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.12.   Roszczenia z tytułu niezgodności Produktu z Umową należy zgłaszać Sprzedawcy. Jeżeli jednak w zaświadczeniu wydanym Kupującemu-Konsumentowi o uprawnieniach wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową wyznaczono inną osobę odpowiedzialną za naprawę, Kupujący-Konsument zgłosi swe prawo do naprawy u podmiotu wyznaczonego do wykonania naprawy.

9.13.   Kupujący-Konsument poinformuje Sprzedawcę o wybranym przez siebie uprawnieniu przy zgłoszeniu niezgodności Produktu z Umową lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu. Kupujący-Konsument nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy, chyba że Kupujący-Konsument zażądał naprawy a doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Kupującego-Konsumenta okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

9.14.   Z zastrzeżeniem przypadków, gdy do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba, reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy:

9.14.1.   na adres: Bonami zwroty - DPD, Lwówecka 4, 58-508 Jelenia Góra, Polska,

9.14.2.   telefonicznie pod numerem: (+48) 71 66 191 76 lub

9.14.3.   pocztą elektroniczną na adres: pomoc@bonami.pl.

9.15.   Przy zgłoszeniu roszczeń z tytułu niezgodności Produktu z Umową (reklamacji) należy załączyć dokument zakupu lub jego kopię, względnie kartę gwarancji lub w inny sposób udokumentować, że Produkt został zakupiony u Sprzedawcy. Na żądanie Sprzedawcy, Kupujący-Konsument obowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oraz w sposób wskazany przez Sprzedawcę.

9.16.   Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Kupującego-Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia jest jednoznaczne z uwzględnieniem reklamacji przez Sprzedawcę.

9.17.   W przypadku uznania zasadności reklamacji, Sprzedawca zwróci Kupującemu-Konsumentowi koszty poniesione z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Jeżeli Kupujący-Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób standardowego zwrotu Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostawy.

10.   Gwarancja jakości

10.1.   Sprzedawca udziela na wszystkie Produkty gwarancji jakości, w ramach której zobowiązuje się, że Produkt będzie nadawał się do zwykłego użytku lub zachowa swoje typowe właściwości przez określony czas.

10.1.1.   Okres gwarancji dla Kupującego-Konsumenta wynosi 24 miesiące, chyba że w karcie gwarancyjnej lub na opakowaniu udzielono dłuższy okres gwarancji.

10.1.2.   Okres gwarancji dla Kupującego-Przedsiębiorcy, który zawiera Umowę Sprzedaży w związku prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą wynosi 24 miesięcy.

10.1.3.   Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili odbioru Produktu przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

10.2.   Pozostałe prawa i obowiązki Stron związane z rękojmią Sprzedawcy za wady określa Regulamin reklamacji i zwrotów, dostępny w Serwisie internetowym Sprzedawcy.

11.   Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

11.1.   Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Kupującego lub Sprzedawcę może nastąpić na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

11.2.   Kupującemu-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia obioru Produktu, a jeżeli przedmiotem Umowy jest kilka Produktów lub zamówienie dostarczano w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej części dostawy.

11.3.   Termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru Produktu przez Kupującego-Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Kupującego-Konsumenta inną niż Dostawca.

11.4.   Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie względem Sprzedawcy jednostronnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia, dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy oraz stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu; na żądanie Kupującego-Konsumenta formularz zostanie udostępniony drogą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres: Bonami, Dział reklamacji, DPD, ul. Lwówecka 4, 58-508 Jelenia Góra, Polska, adres elektroniczny: pomoc@bonami.pl, tel.: (+48) 71 66 191 76.

11.5.   Kupującemu-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli przedmiotem umowy jest:

11.5.1.   Produkt nieprefabrykowany wyprodukowany według specyfikacji Kupującego- Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

11.5.2.   Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

11.5.3.   Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.5.4.   Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

11.5.5.   nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.5.6.   dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego- Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

11.6.   Kupujący-Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

11.7.   Kupujący-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo do odszkodowania za zmniejszenie wartości Produktu. W ramach prawa do odszkodowania Sprzedawca wezwie Kupującego-Konsumenta do zapłaty odszkodowania w wyznaczonym terminie a po jego bezskutecznym terminie złoży oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości Produktu z wierzytelnością Kupującego-Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą Umową Sprzedaży.

11.8.   Sprzedawca dokona zwrotu Kupującemu-Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w tym kosztów najtańszej usługi Dostawy Produktu oferowanej przez Sprzedawcę niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

11.9.   Jeśli Kupujący-Konsument wybrał inny niż najtańszy spośród oferowanych przez Sprzedawcę sposób Dostawy Produktu, Sprzedawca zwróci Kupującemu-Konsumentowi koszty Dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi Dostawy Produktu.

11.10.   Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktu w następstwie odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosi Kupujący-Konsument. Sprzedawca nie zwraca tych kosztów Kupującemu-Konsumentowi.

11.11.   Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący-Konsument, chyba że Kupujący-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

11.12.   Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego-Konsumenta Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego-Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.13.   W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.

11.14.   Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży reguluje Regulamin reklamacji i zwrotów, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

12.   Zwrot Produktu w terminie 365 dni

12.1.   Sprzedawca udziela Kującemu dodatkowe prawo zwrotu Produktu bez podania przyczyny w terminie 365 dni od dnia otrzymania Produktu, względnie w terminie 45 dni od dnia otrzymania Produktu (dalej jako „Rozszerzone prawo do odstąpienia od umowy”). Zasady i ograniczenia skorzystania z Rozszerzonego prawa do odstąpienia od umowy zostały szczegółowo uregulowane w Regulaminie reklamacji i zwrotów oraz są dostępne w Serwisie internetowym Sprzedawcy.

13.   Ochrona praw autorskich

13.1.   Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu internetowego (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) przysługują Sprzedawcy lub autorom, z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich. Serwis internetowy oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa.

13.2.   Oznaczenie www.bonami.pl wraz z sub-domenami oraz inne znaki towarowe używane w Serwisie internetowym są znakami chronionymi przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13.3.   Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści z Serwisu internetowego bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

13.4.   W trakcie korzystania z Serwisu internetowego Sprzedawcy Kupujący nie ma prawa korzystać z mechanizmów, oprogramowania lub prowadzić innych działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na pracę Serwisu internetowego Sprzedawcy.

13.5.   Kupujący zobowiązuje się do niepodejmowania żadnej czynności, która skutkowałaby dla niego lub osoby trzeciej możliwością nieuprawnionej ingerencji lub bezprawnego użycia oprogramowania lub innej części tworzącej Serwis internetowy Sprzedawcy.

14.   Ochrona danych osobowych

14.1.   Ochrona danych osobowych Kupującego lub Użytkownika Serwisu internetowego Sprzedawcy została szczegółowo uregulowana w Zasadach postępowania z danymi osobowymi, których aktualna pełna wersja dostępna jest w odrębnym dokumencie, dostępnym w Serwisie internetowym Sprzedawcy pod linkiem:
https://www.bonami.pl/c/dane-osobowe lub
https://www.bonami.pl/c/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.

14.2.   Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie Sprzedawcy swoich danych osobowych oraz ich przetwarzanie dla celów, które są niezbędne do realizacji Umów zawartych między Sprzedawcą a Kupującym lub Użytkownikiem oraz do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem Umowy przez Sprzedawcę.

14.3.   Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz jest uprawniony do ich zmiany. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

14.4.   Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak niezbędny warunek zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz Umowy Świadczenia Usług a brak ich podania przez Kupującego uniemożliwia zawarcie i realizację Umów przez Sprzedawcę.

14.5.   Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom odpowiedzialnym za Dostawę oraz realizację płatności w związku z zawartą Umową Sprzedaży a także innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

14.6.   Administratorem danych osobowych jest spółka Bonami.cz, a.s. z siedzibą: Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, numer identyfikacyjny: 242 30 111, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, zakładka 18575 (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: adres korespondencyjny: Thámova 13, Praha 8, 180 00, adres elektroniczny: pomoc@bonami.pl, tel.: (+48) 71 66 191 76.

15.   Przesyłanie informacji reklamowych

15.1.   Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres Kupującego. Kupujący może w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę.

15.2.   Sprzedawca wypełnia swój obowiązek informacyjny wobec Kupującego związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania informacji reklamowych za pośrednictwem odrębnego dokumentu, dostępnego w Serwisie internetowym Sprzedawcy pod linkiem https://www.bonami.pl/c/dane-osobowe.

16.   Stosowanie plików cookies

16.1.   Na stronie internetowej Sklepu stosowane są tzw. pliki cookies. Zasady ich zbierania, przetwarzania i dezaktywacji określa polityka cookies szczegółowo uregulowana w odrębnym dokumencie, dostępnym w Serwisie internetowym Sprzedawcy pod linkiem https://www.bonami.pl/polityka-plikow-cookie.

16.2.   Kupujący wyraża zgodę na stosowanie plików cookies na swoim komputerze w wybranym przez siebie zakresie. W przypadku, gdy dokonanie zakupu na stronie internetowej Sprzedawcy oraz wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży jest możliwe bez zapisywania plików cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

17.   Oświadczenia stron

17.1.   Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, wszelkie oświadczenia Kupującego związane z Umową Sprzedaży, Umową Świadczenia Usług lub w zakresie stosunków prawnych uregulowanych w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej i powinny zostać doręczone na adres Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub listem poleconym za pośrednictwem operatora usług pocztowych (według wyboru nadawcy).

17.2.   Oświadczenia Sprzedawcy są przesyłane na adres elektroniczny Kupującego wskazany w Zamówieniu lub Koncie Użytkownika. Datą złożenia oświadczenia w formie elektronicznej jest data wysłania go za pośrednictwem systemu informatycznego do drugiej strony.

18.   Pozostałe prawa i obowiązki stron

18.1.   Kupujący nabywa prawo własności Produktu w momencie zapłaty całej należności za zakupiony Produkt.

18.2.   Ryzyko szkody na Produkcie przechodzi na Kupującego w momencie odbioru Produktu przez Kupującego, a jeżeli Kupujący nie odbierze Produktu, w momencie, gdy Sprzedawca umożliwi Kupującemu dysponowanie Produktem.

18.3.   Sprzedawca obsługuje skargi Konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego pomoc@bonami.pl. Informację o rozpatrzeniu skargi Sprzedawca przesyła na adres elektroniczny Kupującego-Konsumenta.

18.4.   Dla polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z Umowy Sprzedaży właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr identyfikacyjny: 000 20 869, strona internetowa: www.coi.cz. Powyższe nie narusza postanowień Tytułu XVI. niniejszego Regulaminu.

18.5.   Platforma ODR do rozwiązywania sporów online znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL i można z niej skorzystać do rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, wynikających z Umowy Sprzedaży.

18.6.   Punktem kontaktowym określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 o rozwiązywaniu sporów konsumenckich online oraz o zmianie rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 oraz dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie o rozwiązywanie sporów konsumenckich online) jest Europejskie Centrum Konsumenckie, oddział Polska, z siedzibą Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, adres internetowy https://konsument.gov.pl/.

19.   Prawo właściwe

19.1.   Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z korzystania z Serwisu internetowego Sprzedawcy, w tym Umów Sprzedaży oraz Umów Świadczenia Usług jest prawo czeskie. Powyższe postanowienie nie pozbawia Kupującego-Konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa obowiązujące w na terytorium Polski.

20.   Przepisy końcowe

20.1.   Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, w miejsce nieważnych postanowień wstępują postanowienia, których sens jest możliwie najbliższy sensowi postanowień nieważnych. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. Zmiany i uzupełnienia Umowy Sprzedaży, Umowy Świadczenia Usług lub niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.

20.2.   Do Zamówień oraz Umów złożonych lub zawartych przed aktualizacją niniejszego Regulaminu ma zastosowanie poprzednia wersja Regulaminu.

20.3.   Umowa Sprzedaży jest utrwalana przez Sprzedawcę w postaci elektronicznej i nie podlega udostępnianiu.

20.4.   Dane kontaktowe Sprzedawcy:
adres do doręczeń: Bonami.pl BONAMI.CZ, ul. Lwówecka 4, 58-508 Jelenia Góra, Polska,
poczta elektroniczna: pomoc@bonami.pl.
kontakt telefoniczny: (+48) 71 66 191 76.
Pozostałe dane kontaktowe są do dostępne w Serwisie internetowym Sprzedawcy pod adresem: www.bonami.pl.

Regulamin zakupów wchodzi w życie z dniem 24.10.2023 r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Załączniki do Regulaminu zakupów:
- Formularz reklamacji/odstąpienia od umowy/zwrotu zamówienia
- Regulamin reklamacji i zwrotów