Zniżka 20% na zamówienia powyżej 800 zł | Kod: MINUS20 →
20 zł dla CiebieRejestracjaLogowanieKoszykMenu

Regulamin reklamacji i zwrotów sklepu internetowego BONAMI.PL

prowadzonego przez spółkę BONAMI.CZ, a.s.
z siedzibą: Újezd 450/40, 118 00 Praga 1 – Malá Strana, Czechy
wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wpis 18575 (dalej jako: „Sprzedawca“),

REGON: 242 30 111
NIP: CZ24230111

adres korespondencyjny: ul. Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czechy
kontakt elektroniczny: pomoc@bonami.pl
online chat (dostępny w serwisie internetowym Sprzedawcy, umieszczony w prawym dolnym rogu ekranu)
kontakt telefoniczny: +48 71 66 191 76
adres do doręczeń w sprawach reklamacji:

Bonami zwroty – DPD
Konstytucji 3-ego Maja 12
58-506 Jelenia Góra
Polska

IBAN: CZ65 0300 0000 0002 5701 4774
SWIFT: CEKOCZPP

określa szczegółowo zasady przyjmowania oraz tryb rozpatrywania reklamacji produktu zakupionego u Sprzedawcy za pośrednictwem jego sklepu internetowego www.bonami.pl (dalej jako „Regulamin reklamacji i zwrotów”) oraz stanowi integralną część Regulaminu zakupów sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego na stronie internetowej www.bonami.pl/i/regulamin (dalej jako „Regulamin zakupów”). Przy zawarciu umowy sprzedaży Kupujący oświadcza, iż zapoznał z treścią Regulaminu zakupów oraz Regulaminu Reklamacji i zwrotów oraz akceptuje ich postanowienia.
 • GDPR – ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • 2. Regulamin reklamacji i zwrotów reguluje rozpatrywanie roszczeń z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy www.bonami.pl (dalej jako „Umowy” lub „Umowy Sprzedaży”) z Kupującym, będącym zgodnie z odpowiednimi przepisami Konsumentem bądź Przedsiębiorcą.

  3. Kupującym-Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uregulowania dotyczące Kupującego-Konsumenta mają odpowiednie zastosowanie do tzw. Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, tj. osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”), dokonującej zakupu związanego z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z Umowy Sprzedaży wynika, że dany zakup nie ma charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu działalności gospodarczej na podstawie przepisów o CEIDG.

  4. Kupującym-Przedsiębiorcą jest osoba dokonująca ze Sprzedawcą czynność prawną związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5. Kupujący – pojęcie łączne obejmujące zarówno Kupującego-Konsumenta jak i Kupującego-Przedsiębiorcę; ma zastosowanie w przypadkach, gdy zakres praw i obowiązków Kupującego-Konsumenta i Kupującego-Przedsiębiorcy jest taki sam.

  6. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, zawarta między Kupującym a Sprzedawcą.

  7. Umowa – Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności Produktu, w szczególności Umowa Sprzedaży.

  8. Prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową względem Kupującego-Konsumenta regulują odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta.

  9. Prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady Produktu względem Kupującego-Przedsiębiorcy regulują odpowiednie obowiązujące przepisy prawa czeskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego Nr. 89/2012 Sb.

  10. Przy zawieraniu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedawca działa w zakresie swojej działalności gospodarczej. Sprzedawca jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców sprzedaje Produkty Kupującym.

  Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć dowód zakupu (np. paragon fiskalny, faktura, potwierdzenie płatności kartą płatniczą, bankowe potwierdzenie transakcji, wyciąg z rachunku bankowego, dane z Konta Użytkownika).
  W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się wskazanie:
 • numeru zamówienia
 • daty zamówienia
 • daty odbioru Produktu
 • imię, nazwisko oraz dane kontaktowe składającego reklamację (adres, numer telefonu, e-mail)
 • nazwy Produktu
 • opisu wady i okoliczności jej powstania
 • preferowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 • Dodatkowo w zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się przesłanie:
 • zdjęcia wyraźnie ilustrującego wadę lub uszkodzenie zakupionego Produktu
 • etykiety produkcyjnej z opakowania Produktu lub jej kopii/zdjęcia (o ile dostępne)
 • zdjęcia opakowania wysyłkowego z wypełniaczem pakowym oraz etykietą wysyłkową (przy uszkodzeniu Produktu).

 • Przy reklamacji Produktu zakupionego jako produkt II lub III jakości należy wskazać przyczynę sprzedaży jako produkt II lub III jakości, np. estetyczne uszkodzenie powierzchni.
  Zaznaczenie uszkodzonej lub brakującej części Produktu bezpośrednio w instrukcji montażu oraz przesłanie jej w ramach zgłoszenia reklamacji znacznie przyspieszy proces dochodzenia roszczeń.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy/protokołu reklamacji (do pobrania w szczegółach zamówienia na Koncie Użytkownika, w serwisie internetowym Sprzedawcy lub jako załącznik do niniejszego Regulaminu). Skorzystanie z niniejszego formularza pomoże nam ułatwić oraz przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.

  Zapakowanie Produktu objętego reklamacją
 • Produkt objęty reklamacją należy przed wysyłką prawidłowo zapakować. Do tego celu można skorzystać z oryginalnego opakowania bądź zastąpić je innym, zapewniającym dostateczną ochronę przed uszkodzeniem, mogącym powstać w trakcie transportu do Sprzedawcy.
 • W razie braku pewności co do sposobu zapakowania Produktu objętego reklamacją, Sprzedawca zachęca do skorzystania z instrukcji dostępnej w serwisie internetowym Sprzedawcy lub kontaktu mailowego na adres elektroniczny: pomoc@bonami.pl.
 • I. Niezgodność Produktu z Umową
  1. Procedura reklamacyjna stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego Sprzedawcy, dostępnego w Serwisie internetowym Sprzedawcy www.bonami.pl.

  2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu-Konsumentowi Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

  3. Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają jego:
  3.1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  3.2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu-Konsumentowi, o którym powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował; a ponadto Produkt:
  3.3. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  3.4. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Kupujący-Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz zapewnienie złożone przez Sprzedawcę;
  3.5. jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący-Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  3.6. jest tej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu-Konsumentowi przed zawarciem Umowy.

  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.

  5. Jeżeli Produkt sprzedano jako używany, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową przez okres jednego roku od momentu dostarczenia Produktu Kupującemu-Konsumentowi.

  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z Umową w zakresie opisanym w pkt I. 3., jeżeli Kupujący-Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową a Kupujący-Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

  7. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego-Konsumenta w zakresie:
  7.1. zużycie Produktu będące zwyczajnym następstwem jego właściwego używania;
  7.2. uszkodzenia spowodowanego przez Kupującego w następstwie użytkowania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazaniami Sprzedawcy lub niezgodny z instrukcją obsługi;
  7.3. wady Produktu sprzedanego po obniżonej Cenie z uwagi na posiadane wady (produkt II lub III jakości) – w zakresie wad istniejących w chwili odbioru przez Kupującego-Konsumenta, z zastrzeżeniem pkt I. 6 niniejszego Regulaminu;
  7.4. zużycia Produktu sprzedanego jako używany w zakresie wad istniejących w chwili odbioru przez Kupującego-Konsumenta, z zastrzeżeniem pkt I. 6 niniejszego Regulaminu.

  8. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność z Umową treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

  II. Roszczenia wynikające z niezgodności Produktu z Umową

  1. W razie niezgodności Produktu z Umową Kupującemu-Konsumentowi przysługują prawa i obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

  2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Kupujący-Konsument jest w pierwszej kolejności uprawniony do żądania jego naprawy lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Kupującego-Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może dokonać:
  2.1. wymiany, gdy Kupujący-Konsument żąda naprawy;
  2.2. naprawy, gdy Kupujący-Konsument żąda wymiany.
  2.3. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego-Konsumenta o niezgodności Produktu z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego-Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący-Konsument go nabył.
  2.4. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
  2.5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
  2.6. W razie niezgodności z Umową Produktów zakupionych jako używane lub jako Produkt II lub III jakości, Kupującemu-Konsumentowi zamiast prawa do wymiany Produktu przysługuje prawo do proporcjonalnego obniżenia Ceny Produktu obliczanego zgodnie z pkt II. 3.4 niniejszego Regulaminu.

  3. Po wyczerpaniu trybu określonego pkt II. 2 niniejszego Regulaminu, Kupujący-Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową a:
  3.1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia lub nie doprowadził do zgodności z umową Produktu do zgodności z Umową;
  3.2. niezgodność Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  3.3. niezgodność Produktu z Umową jest na tyle istotna, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych pkt II. 2 niniejszego Regulaminu;
  3.4. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
  3.5. Sprzedawca zwróci Kupującemu-Konsumentowi kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzasadnionego oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
  3.6. Jeżeli niezgodność Produktu z Umową jest nieistotna, Kupujący-Konsument nie może odstąpić od Umowy. Wówczas Kupujący-Konsument jest uprawniony do żądania obniżenia Ceny.
  3.7. Jeżeli niezgodność Produktu z Umową dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Kupujący-Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego-Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący-Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
  3.8. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący-Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Kupującemu-Konsumentowi Cenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
  3.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący-Konsument, chyba że Kupujący-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  III. Zgłoszenie Reklamacji

  1. Roszczenia z tytułu niezgodności Produktu z Umową należy zgłaszać Sprzedawcy. Jeżeli jednak w zaświadczeniu wydanym Kupującemu-Konsumentowi o uprawnieniach wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową wyznaczono inną osobę odpowiedzialną za naprawę, Kupujący-Konsument zgłosi swe roszczenie u podmiotu wyznaczonego do wykonania naprawy.

  2. Kupujący-Konsument poinformuje Sprzedawcę o wybranym przez siebie uprawnieniu przy zgłoszeniu niezgodności Produktu z Umową lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu. Kupujący-Konsument nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy, chyba że Kupujący-Konsument zażądał naprawy a doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Kupującego-Konsumenta okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

  3. Z zastrzeżeniem przypadków, gdy do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba, reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy:
  3.1. na adres: Bonami zwroty – DPD, Konstytucji 3-ego Maja 12, 58-506 Jelenia Góra, Polska,
  3.2. telefonicznie pod numerem: (+48) 71 66 191 76 lub
  3.3. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@bonami.pl.

  4. Przy zgłoszeniu roszczeń z tytułu niezgodności Produktu z Umową należy załączyć dokument zakupu lub jego kopię, względnie kartę gwarancji lub w inny sposób udokumentować, że Produkt został zakupiony u Sprzedawcy. Na żądanie Sprzedawcy, Kupujący-Konsument obowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą w sposób oraz na miejsce wskazane przez Sprzedawcę.

  5. Zaleca się, aby Kupujący w zgłoszeniu reklamacji wskazał również: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, dane kontaktowe (telefon, e-mail), nazwę Produktu, datę zamówienia Produktu, datę odbioru Produktu, opis wady, ewentualnie zdjęcie reklamowanej wady oraz żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji.

  6. Kupujący obowiązany jest do należytego zapakowania Produktu przed wysyłką do Sprzedawcy. Do tego celu można skorzystać z oryginalnego opakowania bądź zastąpić je innym, zapewniającym dostateczną ochronę przed uszkodzeniem, mogącym powstać w trakcie transportu do Sprzedawcy. W razie braku pewności co do sposobu zapakowania Produktu objętego reklamacją, zaleca się skorzystanie z instrukcji dostępnej stronie internetowej Sprzedawcy lub kontaktu mailowego na adres: pomoc@bonami.pl.

  IV. Rozpatrzenie Reklamacji

  1. Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć stanowisko, w którym Sprzedawca na podstawie oceny wady Produktu w świetle obowiązujących przepisów prawa uznaje albo odrzuca roszczenie Kupującego z tytułu rękojmi za wadę. Sprzedawca uznając reklamację za uzasadnioną zaproponuje Kupującemu sposób usunięcia wady. Odrzucenie reklamacji wymaga pisemnego uzasadnienia Sprzedawcy.

  2. Sprzedawca rozpatrzy prawidłowo zgłoszoną reklamację Kupującego bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy, chyba że Strony uzgodnią termin dłuższy. Termin rozpatrzenia Reklamacji rozpoczyna bieg od momentu doręczenia zgłoszenia Reklamacji Sprzedawcy. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Kupującego-Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia jest jednoznaczny z uwzględnieniem reklamacji przez Sprzedawcę.

  3. Sprzedawca poinformuje Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzgodniony z Kupującym przy zgłoszeniu reklamacji; w razie braku uzgodnienia informacja zostanie przesłana na adres pocztowy lub elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacji, względnie na adres elektroniczny Kupującego zarejestrowany na Koncie Użytkownika lub przy złożeniu zamówienia.

  4. W przypadku niedostatecznego opisu wady w zgłoszeniu reklamacji, uniemożliwiającego Sprzedawcy prawidłową ocenę wady, Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia zgłoszenia. Wówczas termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uzupełnienia zgłoszenia przez Kupującego.

  5. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Sprzedawca zwróci Kupującemu-Konsumentowi koszty poniesione z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Jeżeli Kupujący-Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób standardowego zwrotu Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu wyłącznie koszty w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostawy.

  V. Gwarancja przy sprzedaży

  1. Sprzedawca udziela na wszystkie Produkty gwarancji jakości, w ramach której zobowiązuje się, że Produkt będzie nadawał się do typowego użytku lub zachowa swoje typowe właściwości przez określony czas.

  2. Okres gwarancji dla Kupującego-Konsumenta wynosi 24 miesiące, chyba że w karcie gwarancyjnej lub na opakowaniu udzielono dłuższego okresu gwarancji.

  3. Okres gwarancji dla Kupującego-Przedsiębiorcy, który zawiera Umowę w związku prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą wynosi 24 miesięcy.

  4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od momentu odbioru Produktu przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

  5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od złożenia Reklamacji do jej rozpatrzenia. Jeżeli Sprzedawca wymienił Produkt na wolny od wad lub dokonał istotnych napraw, okres gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia Kupującemu wymienionego Produktu. W przypadku wymiany części Produktu okres gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do wymienionej części Produktu.

  6. Zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności za wady uregulowane w pkt I. 6. oraz pkt. I. 7 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

  VI. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

  1. Postanowienia niniejszego Tytułu mają zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Kupującym-Konsumentem. Postanowienia dotyczące Kupującego-Konsumenta mają odpowiednie zastosowanie do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, tj. osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, dokonującej zakupu związanego z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z Umowy wynika, że dany zakup nie ma charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu działalności gospodarczej na podstawie przepisów o CEIDG.

  2. Kupującemu-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia obioru Produktu, a jeżeli przedmiotem Umowy jest kilka Produktów lub zamówienie dostarczano w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej części dostawy.

  3. Pouczenie o ustawowym prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowią integralną część Regulaminu zakupów (załącznik do Regulaminu) oraz są dostępne w serwisie internetowym Sprzedawcy.

  4. Kupującemu-Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli przedmiotem świadczenia jest:
  4.1. Produkt nieprefabrykowany wyprodukowany według specyfikacji Kupującego-Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4.2. Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4.3. Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4.4. Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  4.5. nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4.6. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

  5. Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy jednostronnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zapewnia Kupującemu-Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w Serwisie internetowym Sprzedawcy oraz stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu; na żądanie Kupującego-Konsumenta stosowny formularz zostanie udostępniony drogą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na adres: Bonami zwroty – DPD, Konstytucji 3-ego Maja 12, 58-506 Jelenia Góra, Polska, tel.: 71 66 191 76, pomoc@bonami.pl.

  6. Kupujący-Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

  7. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktu w następstwie odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosi Kupujący-Konsument a Sprzedawca nie zwraca tych kosztów Kupującemu- Konsumentowi.

  8. Sprzedawca dokona zwrotu Kupującemu-Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w tym kosztów najtańszej usługi dostawy oferowanej przez Sprzedawcę niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

  9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tej samej formy płatności, jakiej użył Kupujący-Konsument, chyba że Kupujący-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

  10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Kupującego-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego-Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Kupującego-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  11. Jeśli Kupujący-Konsument wybrał inny niż najtańszy spośród oferowanych przez Sprzedawcę sposób dostawy Produktu, Sprzedawca zwróci Kupującemu-Konsumentowi koszty dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostawy Produktu oferowanemu przez Sprzedawcę.

  12. Jeżeli Sprzedawca jako rekompensatę za obniżoną jakość Produktu udzielił Kupującemu-Konsumentowi zniżki, kwota ta w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostanie odliczona, a Kupującemu-Konsumentowi zostaną zwrócone środki pieniężne obniżone o udzieloną zniżkę.

  13. Brak możliwości zwrotu Produktu zakupionego po otrzymaniu kodu wygenerowanego drogą elektroniczną. Bony elektroniczne z automatycznie generowanym unikalnym kodem stanowią dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

  14. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.

  15. Kupujący-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo do odszkodowania za zmniejszenie wartości Produktu. W ramach prawa do odszkodowania Sprzedawca wezwie Kupującego-Konsumenta do zapłaty odszkodowania w wyznaczonym terminie a po jego bezskutecznym terminie złoży oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości Produktu z wierzytelnością Kupującego-Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą Umową Sprzedaży.

  16. W chwili odstąpienia przez Kupującego-Konsumenta od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego-Konsumenta. Jeżeli w związku ze zawarciem Umowy Sprzedaży Kupujący-Konsument otrzymał prezent, umowa darowizny obejmująca prezent zawarta między Sprzedawcą a Kupującym-Konsumentem wygasa a Kupujący-Konsument zobowiązany jest do zwrotu prezentu łącznie ze zwrotem Produktu. Kupujący-Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem dodatkowych umów.

  VII. Zwrot Produktu w terminie 365 dni

  1. Na zasadach określonych poniżej, Sprzedawca udziela Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą dodatkowe prawo zwrotu Produktu bez podania przyczyny w terminie 365 dni od dnia odbioru Produktu, a w przypadku wskazanym w pkt VII. 2.3. niniejszego Regulaminu w terminie 45 dni od dnia odbioru Produktu (dalej jako „Rozszerzone prawo do odstąpienia od umowy”).

  2. Rozszerzone prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do zwrotu:
  2.1. drogerii i/lub kosmetyków – odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe tylko w ustawowym terminie 14 dni od odbioru Produktu;
  2.2. produktu II lub III jakości – odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe tylko w ustawowym terminie 14 dni od odbioru Produktu;
  2.3. gotowych zestawów mebli kuchennych (do samodzielnego montażu) – odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe tylko w terminie 14 dni od odbioru Produktu;
  2.4. materacy – odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe tylko w terminie 45 dni od dnia odbioru Produktu;
  2.5. Produktu zanieczyszczonego, zużytego, uszkodzonego lub zniszczonego – nie ma możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży a Kupującemu nie przysługuje prawo żądania zwrotu równowartości ceny zakupu.

  3. Kupujący odstępuje od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy jednostronne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w Serwisie internetowym Sprzedawcy oraz stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu; na żądanie Kupującego stosowny formularz zostanie udostępniony drogą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres: Bonami zwroty – DPD, Konstytucji 3-ego Maja 12, 58-506 Jelenia Góra, Polska, tel.: (+48) 71 66 191 76, pomoc@bonami.pl.

  4. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostanie zachowany, jeżeli Kupujący odeśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wyżej wskazany adres przed upływem terminu wskazanego odpowiednio w pkt VII.1. lub pkt VII.2. niniejszego Regulaminu.

  5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

  6. Sprzedawca dokona zwrotu równowartości ceny zakupu Kupującemu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wszelkie inne koszty związane z zakupem Produktu (w szczególności koszty dostawy) nie podlegają zwrotowi.

  7. Równowartość ceny zakupu stanowi Cena zakupu Produktu pomniejszona o niżej wskazane potrącenia:
  7.1. jeżeli Produkt nie został zwrócony w oryginalnym opakowaniu – Kupującemu zostanie zwrócona Cena zakupu obniżona o 15%;
  7.2. Sprzedawca jest uprawniony do obniżenia Ceny zakupu do 5% za każdy rozpoczęty miesiąc użytkowania Produktu;
  7.3. potrącenia dotyczą każdorazowo konkretnego Produktu i sumują się;
  7.4. potrącenia nie mają zastosowania do ustawowego odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu uregulowanego w Tytule VI. niniejszego Regulaminu.

  8. Koszty związane ze zwrotem Produktu w następstwie odstąpienia od Umowy ponosi Kupujący i nie podlegają zwrotowi przez Sprzedawcę.

  9. Zwrot równowartości ceny zakupu następuje w formie tzw. Rabatów, stanowiących ekwiwalent środka pieniężnego możliwy do wykorzystania przy zakupach w sklepie internetowym Sprzedawcy. Warunkiem dokonania zwrotu w formie Rabatów jest uprzednia rejestracja oraz aktywacja Konta Użytkownika w serwisie internetowym Sprzedawcy, do którego zostaną przypisane Rabaty. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może dokonać zwrotu równowartości Ceny zakupu w formie pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy/protokół reklamacji.

  10. Jeżeli Sprzedawca jako rekompensatę za obniżoną jakość Produktu udzielił Kupującemu zniżki, w przypadku odstąpienia od Umowy kwota zniżki zostanie odliczona a Kupujący otrzyma równowartość ceny zakupu obniżoną o udzieloną zniżkę.

  11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem równowartości ceny zakupu do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Kupującego – Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  12. Brak możliwości zwrotu Produktu zakupionego po otrzymaniu kodu wygenerowanego drogą elektroniczną. Bony elektroniczne z automatycznie generowanym unikalnym kodem stanowią dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

  13. W chwili odstąpienia przez Kupującego od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego. Jeżeli w związku ze zawarciem Umowy Sprzedaży Kupujący otrzymał prezent, umowa darowizny obejmująca prezent zawarta między Sprzedawcą a Kupującym wygasa a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu łącznie ze zwrotem Produktu. Kupujący nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem dodatkowych umów. Informacje dotyczące reklamacji oraz zwrotów są również dostępne w serwisie internetowym Sprzedawcy

  Regulamin reklamacji i zwrotów wchodzi w życie z dniem 01.11.2023 r.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.