Mikołajkowa zniżka 10% z kodem PREZENT10 | Tylko do północy →
Ponad 30 000 produktów z gwarancją dostawy przed Świętami →
20 zł dla CiebieRejestracjaLogowanieKoszykMenu

Regulamin Sklepu Internetowego

spółki handlowej

BONAMI.CZ, a.s.
z siedzibą w Újezd 450/40, Praha 1
REGON: 242 30 111
zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze B 18575

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.bonami.pl

Regulamin zakupów ważny od 23. 10. 2020
I. Postanowienia ogólne
1. Serwis działający pod adresem www.bonami.pl prowadzony jest przez spółkę BONAMI.CZ, a.s., z siedzibą Újezd 450/40, 118 00 Praga 1 – Malá Strana, numer identyfikacyjny: 242 30 111, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wpis 18575.

2. Regulamin Sklepu Internetowego www.bonami.pl, zwany także „Warunkami handlowymi” określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupującego. Warunki handlowe zawierają także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedający zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o prawach konsumenta .

3. Warunki handlowe regulują w myśl przepisów Kodeksu cywilnego wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (dalej jako: "Umowa”) zawartej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (dalej jako: „Kupujący”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedającego.

4. Warunki handlowe dotyczą również przypadków, w których osoba mająca zamiar zakupić Towar od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która w trakcie zamawiania Towaru działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu. Warunki handlowe dotyczą każdego, kto kupuje Towar jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (Konsument).

5. Stosunki prawne powstające pomiędzy Sprzedającym a Kupującym – Konsumentem, które nie są jednoznacznie regulowane Warunkami handlowymi, regulują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Kupującym jest tzw. podmiot inny niż Konsument lub Przedsiębiorca, ich stosunki prawne nieregulowane reguluje Kodeks cywilny.

6. W umowie wynegocjować można postanowienia różniące się od treści Warunków handlowych. Postanowienia Umowy różniące się od postanowień Warunków handlowych stosuje się jako pierwsze.

7. Postanowienia Warunków handlowych stanowią nieodłączną część Umowy. Umowa oraz Warunki handlowe sporządzone są w języku polskim. Umowę zawrzeć można wyłącznie w języku polskim.

8. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest, aby każdy Kupujący zapoznał się z treścią Warunków handlowych i zaakceptował je. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

9. Warunki handlowe są dostępne na stronie internetowej Sklepu i udostępniane są nieodpłatnie także przed zawarciem Umowy. Na żądanie Kupującego-Użytkownika, Warunki handlowe są także udostępniane w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący-Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

10. Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać treść Warunków handlowych. Niniejsze postanowienia nie wpływają na prawa i obowiązki powstałe w trakcie obowiązywania poprzedniej treści Warunków handlowych.

11. Sprzedający zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Użytkownika w zakresie i na zasadach określonych w Warunkach handlowych.

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Użytkownika z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie korzystania z usług, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

14. Postanowienia Warunków handlowych nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

15. Jeśli stosunki wynikające z korzystania ze Strony Internetowej lub stosunek prawny wynikający z Umowy Sprzedaży obejmuje element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas Strony zgadzają się, że stosunki są regulowane prawem czeskim.
II. Definicje wyrażeń użytych w Warunkach
1. Aplikacja Mobilna – wersja Serwisu udostępniana przez Operatora Serwisu jako Aplikacja Mobilna w Google Play oraz App Store pod nazwą: Bonami – designerskie meble i dekoracje.

2. Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.

3. Chat online – narzędzie do internetowej obsługi Kupujących, marketingu online oraz analityki ruchu na stronie internetowej BONAMI.CZ. a.s. [bonami.pl]

4. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego Towaru określonego w Zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy.

6. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostaw Towarów – firmę kurierską, operatora skrzynek pocztowych (paczkomat).

7. Firmy Kurierskie – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DTS Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

8. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie.

9. Infolinia BONAMI – telefoniczne centrum obsługi Użytkownika Serwisu dostępne pod numerem telefonu [71 66 191 76] za pośrednictwem którego, Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie podczas połączenia telefonicznego.

10. Kupujący – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
10.1. Kupujący – Konsument – dowolna osoba fizyczna, która na podstawie Zamówienia zamawia u Sprzedającego Towar i zobowiązuje się do stosowania Warunków handlowych oraz jest Konsumentem.
10.2. Kupujący – inny podmiot/przedsiębiorca – osoba, która w momencie zawarcia i realizacji Umowy działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu. Za Kupującego – podmiot inny niż Konsument – w myśl niniejszego ustępu uważa się również osoby prawne założone w celu innym niż do prowadzenia działalności gospodarczej, które nie spełniają przesłanek w 10.1. powyżej.

11. Konsultant – pracownik Infolinii BONAMI.pl.

12. Konsument
12.1 Kupujący – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12.2 Kupujący – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownik w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez Użytkownika zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

14. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego Towaru.

15. Powstanie stosunku umownego – stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje w momencie doręczenia przyjęcia Zamówienia (akceptacji), które przesyłane jest przez Sprzedającego Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Kupującego.

16. Producent – podmiot produkujący Towary w celu ich prezentacji i sprzedaży w Sklepie Internetowym Sprzedającego;

17. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

18. Przesłanie zamówienia – Kupujący przesyła Sprzedającemu Zamówienie klikając przycisk „Zakończ i zapłać” lub „ Zamów” w interfejsie Sklepu Internetowego.

19. Rejestracja – założenie przez Kupującego-Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym.

20. Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika, składane za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy w oznaczonym czasie oraz w siedzibie Sprzedającego, określające rodzaj i liczbę Towaru.

21. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

22. Serwis – serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem głównym https://bonami.pl , umożliwiający dostęp do Towarów i Usług Sprzedającego.

23. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie Sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod adresem www.bonami.pl, za pośrednictwem którego, Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.

24. Sprzedający – spółka BONAMI.CZ, a.s., z siedzibą Újezd 450/40, 118 00 Praga 1 – Malá Strana, numer identyfikacyjny: 242 30 111, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wpis 18575.

25. Towar – dowolne produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedającego.

26. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy BONAMI.CZ a.s., a Kupującym, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedający zobowiązuje się przekazać Kupującemu Towar i umożliwić mu nabycie prawa własności do tegoż Towaru a Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty za niego umówionej Ceny.

27. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu.

28. Warunki handlowe – niniejsze warunki handlowe dostępne pod adresem https://www.bonami.pl

29. Witryna – strona internetowa umieszczona w Sieci Internet pod adresem głównym www.bonami.pl inne wersje językowe strony oraz wszystkie jej podstrony.

30. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Konto użytkownika
1. Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej na stronie internetowej, Kupujący może korzystać ze swojego interfejsu Użytkownika. Kupujący może dokonywać Zamówień Towaru ze swojego interfejsu Użytkownika - Konto. Kupujący może również dokonywać Zamówienia Towaru bez rejestracji, bezpośrednio z poziomu interfejsu Sklepu Internetowego.

2. Na podstawie Rejestracji Kupującego dokonanej na stronie internetowej Sprzedający ma prawo do informowania Kupującego o nowych produktach, wysyłając regularne wiadomości e-mail, których odbiór Kupujący może w dowolnej chwili anulować na swoim Koncie Użytkownika lub klikając w odpowiedni odnośnik znajdujący się w każdym e-mailu. Sprzedający nie ma obowiązku rozsyłania tych wiadomości e-mail do wszystkich Kupujących. Szczegóły patrz Tytuł XII. Warunków handlowych.

3. Podczas Rejestracji na stronie internetowej oraz w trakcie zamawiania Towaru, Kupujący zobowiązany jest do podawania swoich prawdziwych i kompletnych danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych na Koncie Użytkownika przy każdej ich zmianie. Sprzedający wychodzi z założenia, że dane podane przez Kupującego na Koncie Użytkownika oraz podczas zamawiania Towaru są prawdziwe.

4. Rejestracji na stronie internetowej dokonywać mogą wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. Zamówienia w sklepie internetowym składać mogą wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia, osoby młodsze mogą to zrobić wyłącznie w zakresie, którego charakter odpowiada ich dojrzałości i wiekowi.

5. Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest loginem i Hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego indywidualnego Konta Użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego.

6. Kupujący nie ma prawa do udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.

7. Sprzedający może w dowolnym momencie skasować Konto Użytkownika, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik nie korzysta ze swojego Konta przez okres 1 roku, lub w przypadku, gdy Kupujący naruszy dowolny ze swoich obowiązków wynikający z Umowy lub Warunków handlowych.

8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może być okresowo niedostępne, przede wszystkim z uwagi na konieczne aktualizacje sprzętowe i programowe, względnie z uwagi na niezbędne prace serwisowe prowadzone przez osoby trzecie.
IV. Zawarcie Umowy
1. Interfejs internetowy Sklepu zawiera wykaz Towarów oferowanych przez Sprzedającego do sprzedaży, wraz z podaniem Cen poszczególnych Towarów. Ceny oferowanych Towarów podawane są wraz z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Oferta sprzedaży Towaru i Cena danego Towaru obowiązują w momencie ich wyświetlania w interfejsie internetowym Sklepu oraz okresie obowiązywania kampanii czasowych, jeżeli były częścią takiej kampanii. Postanowienie to nie ogranicza możliwości Sprzedającego zawarcia Umowy w oparciu o indywidualnie wynegocjowane warunki. Wszelkie oferty sprzedaży Towarów znajdujące się w interfejsie Sklepu mają charakter niewiążący i wyłącznie informacyjny, a Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia Umowy na ten Towar, a powyższe oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Interfejs internetowy Sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania (Usługi) i Dostawy Towaru. Informacje na temat kosztów pakowania i Dostawą Towaru podane w interfejsie internetowym Sklepu obowiązują wyłącznie w przypadkach, kiedy Towar dostarczany jest na terytorium Polski.

3. W celu zamówienia Towaru Kupujący wypełnia formularz Zamówienia w interfejsie internetowym Sklepu. Formularz Zamówienia zawiera w szczególności informacje na temat:
3.1. zamawianego Towaru (Kupujący „wrzuca” zamawiane produkty do elektronicznego Koszyka na stronie Sklepu Internetowego);
3.2. sposobu zapłaty Ceny za zakup Towaru, dane na temat żądanego sposobu Dostawy zamawianego Towaru;
3.3. informacje na temat właściwości Towaru oraz
3.4. informacje na temat kosztów Dostawy Towaru, wraz z kosztami pakowania oraz dostawy (Zamówienie).

4. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji , Kupujący ma jeszcze możliwość sprawdzenia oraz zmiany podanych w Zamówieniu danych, wraz z możliwością sprawdzenia, czy w trakcie składania nie popełniono żadnych błędów oraz ewentualnej poprawy takich błędów. Kupujący przesyła Zamówienie do Sprzedającego klikając opcję „Zakończ i zapłać” lub „Zamów”. Dane podane w Zamówieniu stają się w tym momencie dla Sprzedającego prawidłowe.

5.Przesyłając Zamówienie zgodnie z ust. 4. Kupujący potwierdza, że miał możliwość zapoznania się z informacjami na temat właściwości Towaru, który kupuje, kosztami dostawy oraz całkowitą Ceną, którą zobowiązany jest zapłacić.

6. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie Kupującemu drogą elektroniczną (potwierdzenie Zamówienia), na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w interfejsie Użytkownika lub w Zamówieniu (adres elektroniczny Użytkownika). Potwierdzenie Zamówienia e-mailem w myśl niniejszego ustępu uważane jest za moment zawarcia Umowy.

7. W zależności od charakteru Zamówienia (ilość Towaru, wysokość Ceny, spodziewane koszty Dostawy) Sprzedający ma zawsze prawo zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

8. Umowa zostaje zawarta w momencie doręczenia akceptacji Sprzedającego złożonego przez Kupującego zamówienia, Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Kupującego.

9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia Umowy, zwłaszcza z osobami, które wcześniej naruszyły w istotny sposób swoje obowiązki wobec Sprzedającego.

10. Kupujący wyraża zgodę na zawarcie Umowy za pomocą kanałów komunikacji zdalnej. Koszty wynikłe po stronie Kupującego w związku z komunikacją na odległość i związane z zawarciem Umowy (koszt połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) Kupujący pokrywa we własnym zakresie.
V. Cena Towaru i Warunki płatności
1. Cena Towaru podawana jest każdorazowo jako Cena końcowa wraz z podatkiem VAT oraz kosztami zwrotu Towaru, jeżeli Towar ten nie może być z uwagi na swój charakter zwrócony zwykłą drogą pocztową. Cena Towaru nie obejmuje kosztów Dostawy Towaru do Kupującego, przy czym oferta sprzedaży Towaru i Ceny tego Towaru obowiązują w momencie ich wyświetlania w interfejsie sieciowym. Wraz z należnością za zakup, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego również kosztów opakowania i Dostawy w umownej wysokości. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i Dostawą Towaru podawane są osobno. Jeżeli nie podano inaczej, przez należność za zakup Towaru rozumie się również koszty pakowania Towaru i dostawy.

2. Cenę Towaru oraz ewentualnych kosztów związanych z Dostawą Towaru na podstawie Umowy Kupujący zapłacić może Sprzedającemu za pomocą jednego ze sposobów oferowanych w formularzu Zamówienia. Sprzedający może zaoferować również inne sposoby zapłaty. Sprzedający jest uprawniony do ograniczenia dowolnego sposoby płatności z powodów technicznych, z powodu przeszkód występujących po stronie Sprzedającego albo Kupującego lub z powodu działania siły wyższej. Aktualne sposoby płatności są zawsze podane w formularzu Zamówienia, mogą być nimi na przykład poniższe:
2.1. płatność gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym w Zamówieniu przez Kupującego;
2.2. bezgotówkowe płatności kartą on-line;
2.3. standardowy przelew bankowy na rachunek Sprzedającego;
2.4. szybki przelew bankowy przez PayU. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu płatności. W takiej sytuacji aktualne możliwości zapłaty mogą się różnić od podanych wyżej i są one zawsze wymienione w formularzu Zamówienia.

3. Wraz z Ceną sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego również kosztów pakowania i Dostawy w umówionej wysokości. Jeżeli nie podano inaczej, należność za zakup rozumie się również koszty pakowania i Dostawy Towaru.

4. Sprzedający nie wymaga od Kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności.

5. W przypadku płatności za pobraniem należność za zakup opłacana jest w momencie odbioru Towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej, należność za zakup płatna jest do 3 dni od zawarcia Umowy.

6. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za Towar wraz z podaniem w tytule przelewu tytułu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty przez Kupującego należności za zakup Towaru spełniony zostaje w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.

7. Zniżki oferowane Kupującemu przez Sprzedającego nie łączą się.

8. Jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów, Sprzedający wystawia kupującemu dokument księgowy dokumentujący płatność wynikającą z Umowy – fakturę. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument księgowy – fakturę Sprzedający wystawia po dostarczeniu kupującemu towaru i przesyła go w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego

9. Zgodnie z ustawą o o ewidencji sprzedaży, Sprzedający jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży, w tym do wystawienia paragonu. Jednocześnie zobowiązany jest do elektronicznego przesłania informacji o pobranej kwocie przez elektroniczny system organu podatkowego; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w terminie 48 godzin.

10. Cena wyjściowa (na stronie zazwyczaj przekreślona w ramach informacji o zniżce) to najniższa cena z okresu 30 dni przed obniżką, za którą dany towar/usługę/licencję (zwane dalej „Towarem”) sklep internetowy Bonami oferował na swojej stronie internetowej. Kalkulacja ceny wyjściowej nie uwzględnia indywidualnych obniżek ceny oraz obniżek, które nie są wliczane bezpośrednio do aktualnej ceny sprzedaży Towaru (tj. nie są oferowane automatycznie i powszechnie). Wyliczona cena wyjściowa pozostaje ważna, nawet jeśli Towar jest przeceniany kilkakrotnie w krótszym okresie czasu, maksymalnie przez okres 180 dni.
VI. Odstąpienie od Umowy
1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedającego lub Kupującego może nastąpić na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

2. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego).

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
5.1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanych Towarów dokona zwrotu płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedający może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. Kupujący – Konsument przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zwracany na tej podstawie Towar będzie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedający ma prawo do odszkodowania od Kupującego za powstałą w ten sposób szkodę. Sprzedający ma prawo do odszkodowania za szkody powstałe w Towarze bezpośrednio z należnej Kupującemu kwoty zwrotu należności za zakup.

12. Odstąpienie od Umowy Kupujący przesyła na adres Sprzedającego lub adres e-mail Sprzedającego pomoc@bonami.pl .

13. Kupujący – Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar w terminie do czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy przez Kupującego – Konsumenta.

14.W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający zwraca środki pieniężne przyjęte od Kupującego – Konsumenta w terminie do czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy w taki sam sposób, w jaki je od Kupującego – Konsumenta przyjął. Sprzedający ma również prawo zwrotu udzielonego mu przez Kupującego – Konsumenta zapłaconej przez Kupującego – Konsumenta należności za zakup od razu w momencie zwrotu Towaru lub w inny sposób, jeżeli Kupujący-Konsument wyraża na taką formę zwrotu zgodę i jeśli nie wygeneruje to dodatkowych kosztów po stronie Kupującego – Konsumenta. W przypadku płatności gotówką, Kupujący – Konsument wyraża zgodę na zwrot kwoty przelewem na rachunek bankowy, który podany zostanie na formularzu odstąpienia od Umowy. Jeżeli Kupujący-Konsument odstąpi od Umowy, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu – Konsumentowi przyjętych środków pieniężnych szybciej, niż w momencie kiedy Kupujący zwróci lub udowodni zwrot Towaru przesłanego przez Sprzedającego.

15. Jeżeli Kupujący – Konsument odstąpi od Umowy, ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego, również w tym przypadku, kiedy Towar, z uwagi na specyficzny charakter, nie może zostać zwrócony zwykłą przesyłką pocztową, chyba że Umowa została zawarta poza lokalem Sprzedającego a Towar został dostarczony Kupującemu – Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy. Jeśli Kupujący – Konsument wybrał inny niż najtańszy spośród oferowanych przez Sprzedającego sposób Dostawy, Sprzedający zwróci Kupującemu – Konsumentowi koszty Dostawy Towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi Dostawy Towaru. Koszty związane ze zwrotem Towaru ponosi Kupujący. Sprzedający w żaden sposób nie zwraca tych kosztów Kupującemu.

16. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odstąpieniem od Umowy reguluje Regulamin Reklamacji Sprzedającego, stanowiący nieodłączną część Warunków handlowych.
VII. Transport i dostawa Towarów
1. Sposób Dostawy Towaru określa Sprzedający, chyba że w Umowie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy sposób Dostawy wynika z uzgodnień z Kupującym, na Kupującym spoczywa ryzyko oraz ewentualne koszty dodatkowe takiego sposobu Dostawy.

2. Sposoby Dostawy Towaru do Kupującego oferowane przez Sprzedającego są do dyspozycji tutaj: https://www.bonami.pl/i/dostawa

3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego Towaru Kupującemu w adekwatnym terminie. Dostawy Towaru potwierdzone przez Sprzedającego realizowane będą adekwatnie do możliwości Dostawy Sprzedającego, zwykle od dwóch (2) do czterech (4) dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia. Towar na Zamówienie u Producenta dostarcza się zwykle w terminie od dwudziestu (20) do siedemdziesięciu pięciu (75) dni. W wyjątkowych przypadkach Sprzedający może jednostronnie przedłużyć termin Dostawy, również wielokrotnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu Dostawy z powodu działania siły wyższej lub w przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych nie jest możliwa Dostawa Towaru w podanym terminie. W przypadku przedłużenia terminu Dostawy Sprzedający informuje Kupującego za pośrednictwem e-maila na adres elektroniczny Kupującego lub za pomocą wiadomości SMS. W takim przypadku Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy.

4. Jeżeli Sprzedający powinien zgodnie z Umową dostarczyć Towar na miejsce określone w Zamówieniu przez Kupującego, Kupujący ma obowiązek przyjęcia Towaru w momencie dostarczenia. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru w momencie Dostawy, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy.

5. W przypadku, gdy z przyczyn wynikłych po stronie Kupującego konieczne jest powtórne doręczenie lub doręczenie w sposób inny niż wyszczególniony w Zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego powtórnego doręczenia, względnie kosztów alternatywnego sposobu doręczenia.

6. Przy odbiorze Towaru od Dostawcy (kuriera) Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania Towaru, a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości bezzwłocznie zgłosić je Kurierowi. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym otwarciu przesyłki Kupujący nie ma obowiązku przyjęcia przesyłki od kuriera. Podpisując list przewozowy Kupujący potwierdza, że opakowanie przesyłki zawierającej Towar było w stanie nienaruszonym. Nie ma to wpływu na prawa Kupującego wynikające z odpowiedzialności za wady Towaru oraz inne prawa Kupującego wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie Dostawy Towaru mogą regulować dodatkowe warunki Dostawy Sprzedającego, jeżeli zostały przez Sprzedającego wydane.
VIII. Roszczenia wynikające z wady
1. Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za wady regulowane są przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta).

2. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za to, że sprzedawany Towar jest zgodny z Umową, w szczególności nie ma wad. Przez zgodność z Umową rozumie się fakt, że sprzedawany Towar charakteryzuje się jakością i właściwościami użytkowymi wymaganymi przez Umowę, opisywanymi przez Sprzedającego, Producenta lub jego przedstawiciela, lub oczekiwane na podstawie ich reklamy, względnie jakość i właściwości użytkowe typowe dla Towaru tego rodzaju, że odpowiada wymogom przepisów prawa, jest w odpowiedniej ilości, zakresie lub masie oraz nadaje się do celu, który Sprzedający deklaruje lub do którego taki Towar zwykle się używa. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność szczególnie w zakresie tego, że w momencie przekazania Towaru:
2.1.ma uzgodnione przez strony cechy, a w przypadku braku takich uzgodnień, ma cechy, które Sprzedający lub Producent opisał lub których Kupujący oczekiwał z uwagi na charakter Towaru oraz na podstawie jego reklamy,
2.2.Towar nadaje się do celu określonego przez Sprzedającego lub do którego tego typu Towarów zwykle się używa,
2.3.Towar odpowiada jakościowo lub wykonawczo uzgodnionemu wzorowi lub opisowi jeśli jakość lub wersja zostały określone we wzorze umownym lub opisie Towaru,
2.4.przekazano odpowiednią ilość Towaru, zgadzają się również wersja i masa oraz
2.5.Towar odpowiada wymaganiom odpowiednich przepisów prawa.

3. Postanowienia wymienione w ust. 2 Warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku Towaru sprzedawanego po obniżonej Cenie z uwagi na wadę, z powodu której zastosowana została obniżka Ceny, do zużycia Towaru wynikającego z jego typowego użytkowania, w przypadku Towaru używanego do wady odpowiadającej mierze użytkowania lub zużycia, którą Towar miał w momencie odbioru przez Kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru Towaru.

4. Jeżeli wada ujawni się w okresie roku od dnia wydania Towaru Kupującemu, przyjmuje się, że Towar był wadliwy w momencie jego wydania Kupującemu.

5. Roszczenia wynikające z wady Kupujący zgłasza Sprzedającemu pod adresem Bonami – reklamacje, Konstytucji 3-ego Maja 12, 58-506 Jelenia Góra, Polska. Jeżeli jest to możliwe i nie spowoduje to po stronie Kupującego znacznych komplikacji, Kupujący wraz ze zgłoszeniem reklamacji powinien przekazać Sprzedającemu Towar, bezpośrednio w miejscu zgłoszenia reklamacji lub przesyłając go na adres: Bonami.pl, Konstytucji 3-ego Maja 12, 58-506 Jelenia Góra, Polska.

6. Obowiązki Sprzedającego wynikające z nienależytego świadczenia obejmują co najmniej taki sam zakres, co obowiązki Producenta Towaru wynikające z udzielonej gwarancji. Kupujący ma prawo zgłoszenia roszczeń wynikających z wady Towaru w okresie dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli na sprzedawanym Towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do Towaru lub w jego reklamie podany jest zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami okres, do którego Towar można wykorzystać, stosuje się postanowienia udzielonej gwarancji. W razie udzielenia gwarancji przez Producenta Towaru Sprzedający zobowiązuje się, że Towar będzie przez określony czas nadawać się do typowego użytku lub że zachowa on typowe właściwości. Jeżeli przekazany Sprzedającemu przez Kupującego zarzut wadliwości Towaru był uzasadniony, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas na dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwego świadczenia, w którym Kupujący nie może korzystać z wadliwego Towaru.
6.1. W przypadku Kupującego, który zawierając i realizując Umowę, działa w ramach swojej działalności gospodarczej, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

7.Roszczenia wynikające z nienależytego świadczenia, w tym z tytułu rękojmi za wady nie przysługują Kupującemu, jeżeli jeszcze przed odebraniem Towaru wiedział, że Towar ma wadę lub jeżeli sam tę wadę spowodował.

8.Roszczenia w zakresie odpowiedzialności za wady Towaru zgłasza się Sprzedającemu. Jeżeli jednak w potwierdzeniu wydanym Sprzedającemu w zakresu roszczeń wynikających z odpowiedzialności za wady, wymieniona jest inna osoba odpowiedzialna za naprawę, znajdująca się w miejscowości Sprzedającego lub w miejscowości bliższej Kupującemu, Kupujący realizuje swoje prawo do naprawy u tego, kto wyznaczony jest do wykonania naprawy. Za wyjątkiem przypadków, kiedy zgodnie ze zdaniem poprzednim, do wykonania naprawy wyznaczona jest inna osoba, Sprzedający zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji w dowolnym punkcie, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe z uwagi na asortyment sprzedawanych produktów lub oferowanych usług, względnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zawierającego informację, kiedy Kupujący skorzystał ze swojego prawa, co stanowi przedmiot reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji Kupujący się domaga; dodatkowo potwierdzenia o dacie i sposobie rozpatrzenia reklamacji wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia naprawy i czasu jej trwania, względnie pisemnego uzasadnienia odmowy uznania reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych przez Sprzedającego do przeprowadzenia naprawy.

9.Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Towaru, Kupujący może zgłaszać:
9.1. osobiście pod adresem:

Bonami-reklamacje
Konstytucji 3-ego Maja 12, 58-506 Jelenia Góra, Polska.

9.2. telefonicznie pod numerem: 71 66 191 76
9.3. pocztą elektroniczną na adres:. pomoc@bonami.pl

10.Kupujący informuje Sprzedającego z jakiego prawa chce skorzystać w trakcie zgłaszania wady lub niezwłocznie po zgłoszeniu wady. Dokonanego wyboru Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, jeżeli Kupujący żądał naprawy wady, która okaże się niemożliwa do naprawienia.

11. Jeżeli Towar nie posiada właściwości określonych w Tytule VIII ust. 2 Warunków handlowych Kupujący może domagać się również dostarczenia nowego Towaru bez wad, jeżeli z uwagi na charakter wady nie jest to niewspółmierne, jeżeli jednak wada dotyczy elementu Towaru, Kupujący może domagać się wyłącznie wymiany elementu; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od Umowy. Jeżeli jest to jednak niewspółmierne w stosunku do charakteru wady, w szczególności jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do darmowego usunięcia wady. Prawo do dostarczenia nowego Towaru lub wymiany elementu Kupujący ma również w przypadku wady usuwalnej, jeśli nie może prawidłowo korzystać z Towaru z uwagi na powtórne wystąpienie wady po naprawie lub z uwagi na większą liczbę wad. W takim przypadku Kupujący również ma prawo do odstąpienia od Umowy. Jeżeli Kupujący nie odstąpi od Umowy lub nie skorzysta z prawa do dostawy nowego Towaru bez wad, wymiany jego elementu lub naprawy Towaru, może domagać się adekwatnego obniżenia Ceny. Kupujący ma prawo do adekwatnego obniżenia Ceny również w przypadku, gdy Sprzedający nie może dostarczyć nowego Towaru bez wad, wymienić jego elementu lub naprawić Towaru, jak również w przypadku, gdy Sprzedający nie zagwarantuje naprawy w odpowiednim terminie lub gdyby wykonanie naprawy powodowało znaczne komplikacje po stronie Kupującego.

12. Osobie mającej roszczenie wynikające z art. 556 Kodeksu cywilnego należy się również zwrot kosztów poniesionych w celu realizacji tego prawa.

13. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady reguluje Regulamin reklamacji, który opublikowany jest na stronie internetowej: https://www.bonami.pl/i/reklamacja-wymiana-produktu
IX. Ochrona praw autorskich
1. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe przysługują Sprzedającemu lub autorom do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.), za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, przysługują. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020, poz. 288) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Oznaczenie www.bonami.pl wraz z sub-domenami oraz inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.bonami.pl bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

4. Kupujący zobowiązuje się do niepodejmowania żadnej czynności, która skutkowałaby dla niego lub osoby trzeciej możliwością nieuprawnionej ingerencji lub bezprawnego użycia oprogramowania lub innej części tworzącej interfejs internetowy Sklepu.

5. W trakcie korzystania z interfejsu internetowego Sklepu Kupujący nie ma prawa korzystać z mechanizmów, oprogramowania lub prowadzić innych działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na pracę interfejsu internetowego Sklepu. Z interfejsu internetowego Sklepu korzystać można wyłącznie w zakresie, który nie koliduje z prawami innych Klientów Sprzedającego i który zgodny jest z jego przeznaczeniem.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek ingerencji osób trzecich w stronę internetową lub w wyniku wykorzystania strony internetowej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
X. Pozostałe prawa i obowiązki umawiających się stron
1. Kupujący nabywa prawo własności do Towaru w momencie zapłaty całej należności za zakupiony Towar.

2. Ryzyko szkody na Towarze przechodzi na Kupującego w momencie przekazania Towaru Kupującemu lub w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towaru, w momencie gdy Sprzedający umożliwi mu dysponowanie Towarem. Jeżeli Towar jest wysyłany, czyli dostarczany za pośrednictwem usługi kurierskiej lub innej usługi transportowej, w momencie przekazania Towaru pierwszemu spedytorowi.

3. Sprzedający obsługuje skargi konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego pomoc@bonami.pl Informację o rozpatrzeniu skargi Kupującego Sprzedający przesyła na adres elektroniczny Kupującego.

4. Dla polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z Umowy właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr identyfikacyjny: 000 20 869, strona internetowa: http://www.coi.cz. Powyższe nie ma wpływu na postanowienia art. 14.1 warunków handlowych.

5. Platforma rozwiązywania sporów online znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS i można z niej skorzystać do rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, wynikających z Umowy.

6. Punktem kontaktowym określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 o rozwiązywaniu sporów konsumenckich online oraz o zmianie rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 oraz dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie o rozwiązywanie sporów konsumenckich online) jest Europejskie Centrum Konsumenckie, oddział Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy http://www.evropskyspotrebitel.cz.
XI. Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych Kupującego lub dowolnego innego Użytkownika strony internetowej, oraz warunki przesyłania informacji reklamowych, regulowane są przez zasady postępowania z danymi osobowymi, których aktualna pełna wersja znajduje się w odrębnym dokumencie, dostępnym pod linkiem:
https://www.bonami.pl/i/dane-osobowe
https://www.bonami.pl/i/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych
XII. Przesyłanie informacji reklamowych
1. W myśl przepisów art. 4 i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji reklamowych przez Sprzedającego na swój elektroniczny. Dodatkowo Wzór zgody stanowi Załącznik do niniejszych Warunków.

2. Sprzedający wypełnia swój obowiązek informacyjny wobec Kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia RODO związaną z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu przesyłania informacji reklamowych za pośrednictwem odrębnego dokumentu.
XIII. Stosowanie plików cookies
1. Na stronie internetowej Sklepu stosowane są tzw. pliki cookies. Zasady ich stosowania jak również sposób w jaki można je dezaktywować, opisane są w odrębnym dokumencie, który znajduje się pod linkiem https://www.bonami.pl/polityka-plikow-cookie

2. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie plików cookies. W przypadku, gdy dokonanie zakupu oraz wypełnienie obowiązków Sprzedającego wynikających z Umowy możliwe jest bez udziału plików cookie, Kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę wymienioną w zdaniu poprzednim.
XIV. Doręczenia
Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, wszelka korespondencja związana z Umową musi być doręczana drugiej umawiającej się stronie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem operatora usług pocztowych (według wyboru nadawcy). Doręczenia do Kupującego realizowane są na adres poczty elektronicznej wskazany w jego Koncie użytkownika.
XV. Rabaty na Bonami
1. Rabaty na Bonami działają jak wirtualne pieniądze. Rabatów nie można ani dochodzić ani zamienić na gotówkę. W przypadku wykorzystania Rabatów do zakupu Towaru oraz późniejszego odstąpienia od Umowy w ustawowym terminie, Kupujący nie ma prawa do zwrotu kwoty zapłaconej za pomocą Rabatów.

2. Szczegółowe zasady i ograniczenia dotyczące Rabatów znajdują się na stronie www.bonami.pl.
XVI. Prawo właściwe
1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikające z korzystania z Serwisu oraz dla umów jest prawo czeskie. Ewentualne spory rozstrzygać można również na drodze pozasądowej. Spór można rozwiązać również on-line za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Przed przystąpieniem do pozasądowego rozstrzygania sporu Sprzedający zaleca jednak kupującemu skorzystać najpierw z kontaktu z Bonami w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.
XVII. Przepisy końcowe
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków handlowych okaże się nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, w miejsce nieważnych postanowień wstępują postanowienia, których sens jest możliwie najbliższy sensowi postanowień nieważnych. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych. Zmiany i uzupełnienia Umowy lub warunków handlowych wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Umowa wraz z Warunkami handlowymi archiwizowana jest przez Sprzedającego w postaci elektronicznej i pozostaje niedostępna.

3. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres do doręczeń: Bonami.pl BONAMI.CZ, a.s., Thámova 289/13, Praga 8, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej: pomoc@bonami.pl. Pozostałe dane kontaktowe są do dyspozycji na www.bonami.pl.

Praga, 23.10.2020

Załączniki do warunków handlowych:
1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
2. Formularz odstąpienia od umowy, który jest tożsamy z formularzem zwrotu towaru i reklamacji;