Ta witryna używa plików cookie. Więcej o używanych przez nas plikach, ich zastosowaniu, modyfikacji i akceptacji można znaleźć tutaj

ok
Menu
50 zł dla CiebieRejestracjaLogowanie50 zł dla CiebieKoszyk
Strona głównaWszystko o zakupachWszystko o zakupachZasady reklamacji

Zasady reklamacji

spółki BONAMI.CZ, a.s.

z siedzibą: Újezd 450/40, 118 00 Praga 1 – Malá Strana, Republika Czeska
numer identyfikacyjny: 242 30 111
e-mail: pomoc@bonami.pl
adres do kontaktów: Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 – Karlín, Republika Czeska
adres do doręczeń w sprawach reklamacji: Bonami – dział reklamacji Prologis Park Prague Airport Průmyslová 482 (GATE1) 252 61, Jeneč
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wpis 18575 (dalej jako: „Sprzedający“), określa pozostałe prawa i obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady w trakcie zawierania umowy sprzedaży (dalej jako: „Umowa”) pomiędzy Sprzedającym a osobami trzecimi (dalej jako: „Kupujący”, „Konsument”, „Kupujący-Konsument”) ponad ramy Regulaminu Sklepu dostępnego na www.bonami.pl („Regulamin Sklepu”).
1. Regulamin reklamacji reguluje stosunki powstające pomiędzy umawiającymi się stronami w związku lub na podstawie Umowy, gdzie z jednej strony występuje Sprzedający a z drugiej strony Kupujący, który w związku z odpowiednimi przepisami prawa występować może albo jako Konsument, albo jako Przedsiębiorca (dalej razem jako: „Kupujący”).
1.1. Jeżeli Kupującym jest podmiot inny niż Konsument, stosunki nieregulowane niniejszym regulaminem reklamacji oraz Regulaminem Sklepu, dostępnymi na stronie internetowej www.bonami.pl reguluje ustawa Kodeks cywilny.
1.2. Stosunki prawne powstające pomiędzy Sprzedającym a Kupującym – Konsumentem, które nie są jednoznacznie regulowane Regulaminem reklamacji lub Regulaminem Sklepu, regulują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa konsumencka”).
2. Prawa i obowiązki, które nie zostały określone w niniejszym Regulaminie reklamacji regulowane są postanowieniami Regulaminu Sklepu oraz odpowiednimi przepisami prawa, do których należą w szczególności:
Kodeks cywilny
Ustawa konsumencka;
GDPR - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Regulamin reklamacji stanowi nieodłączną część Regulaminu Sklepu. Zawierając Umowę, Kupujący wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu Sklepu oraz Regulaminu Reklamacji i potwierdza, że się z nimi zapoznał.

4. Regulamin Sklepu jest dostępny tutaj:

5. Pozostałe informacje znaleźć można również na stronie internetowej Sprzedającego:

6. Kupującym - Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Kupującym jest również podmiot określony w Tytule II ust. 2 Regulaminu Sklepu.

7. Zawierając i realizując Umowę, Sprzedający działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Sprzedający jest Przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza Towar Kupującemu.

Reklamacja musi zawierać
 • Numer zamówienia
 • Datę zamówienia Towaru
 • Datę otrzymania Towaru
 • Imię i nazwisko
 • Telefon, e-mail
 • Nazwę Towaru
 • Opis wady

  Proszę podać, że chodzi o towary zakupione jako towar II i III gatunku oraz wskazać powód, dla którego towary te zostały sprzedane jako towar II i III gatunku, czyli w związku z jaką wadą (np. uszkodzenia estetyczne powierzchni).

  W przypadku przesłania Reklamacji bardzo pomoże nam, jeżeli wskażesz wadliwą lub brakującą część bezpośrednio w instrukcji montażu, którą odeślesz nam wraz z Reklamacją. Przyspieszy to cały proces Reklamacji.

  W przypadku reklamacji bardzo pomoże nam, jeżeli reklamacja będzie zawierać:
 • Zdjęcie wyraźnie ilustrujące wadę lub uszkodzenie zakupionego towaru,
 • Etykietę produkcyjna z opakowania towaru lub jej kopię/zdjęcie (jeśli są dostępne)
 • Dokumentację fotograficzną opakowania transportowego wraz z etykietą transportową, łącznie z wypełnieniami wewnętrznymi (w przypadku towarów uszkodzonych).

  Do zgłoszenia reklamacji można wykorzystać Formularz reklamacyjny (do pobrania w szczegółach zamówienia na Twoim profilu lub na stronie sprzedawcy lub na końcu niniejszych Zasad reklamacji). Skorzystanie z niniejszego formularza reklamacyjnego pomoże przyspieszyć i ułatwić rozpatrzenie reklamacji towaru. Dlatego zalecamy skorzystanie z tej opcji.  Opakowanie Towaru podlegającego Reklamacji

 • Przed odesłaniem Reklamację należy odpowiednio zapakować. Można skorzystać z oryginalnego opakowania. Jeśli oryginalnego opakowania nie można wykorzystać, należy zastąpić go w taki sposób, by Towar był wystarczająco zabezpieczony przed dalszym uszkodzeniem, które mogłoby powstać w trakcie transportu z powrotem do Sprzedającego.
 • W przypadku, gdy nie jesteś pewien co do opakowania Towaru do odsyłki, wejdź na naszą stronę internetową tutaj lub skontaktuj się z nami pod adresem: pomoc@bonami.pl
 • Jakość podczas odbioru
  1. Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące przypadków wystąpienia wady wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim z przepisów Kodeksu cywilnego i ustawie o prawach konsumenta.

  2. Regulamin reklamacji odnosi się do konkretnych postanowień Regulaminu, które dostępne są tutaj: https://www.bonami.pl/wszystko-o-zakupach

  3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli Towar ma wadę w momencie jego odbioru. Jeżeli wada wystąpi w okresie roku od otrzymania przez Kupującego Towaru, przyjmuje się, że Towar był wadliwy w momencie jego przekazania.

  3.1. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność szczególnie w zakresie tego, że w momencie przekazania Towaru:
  3.1.1. ma uzgodnione przez strony cechy, a w przypadku braku takich uzgodnień, ma cechy, które Sprzedający lub Producent opisał lub których Kupujący oczekiwał z uwagi na charakter Towaru oraz na podstawie jego reklamy,
  3.1.2. Towar nadaje się do celu określonego przez Sprzedającego lub do celu, którego tego typu Towarów zwykle się używa,
  3.1.3. Towar odpowiada jakościowo lub wykonawczo uzgodnionemu wzorowi lub opisowi jeśli jakość lub wersja zostały określone we wzorze umownym lub opisie Towaru,
  3.1.4. przekazano odpowiednią ilość Towaru, zgadzają się również wersja i masa oraz
  3.1.5. Towar odpowiada wymaganiom odpowiednich przepisów prawa.

  3.2. Niniejsze postanowienia wymienione w ust. I.3. Regulaminu reklamacji nie mają zastosowania w przypadku Towaru sprzedawanego ze zniżką z uwagi na wadę, z powodu której zastosowana została obniżka Ceny, do zużycia Towaru wynikającego z jego typowego użytkowania, w przypadku Towaru używanego do wady odpowiadającej mierze użytkowania lub zużycia, którą Towar miał w momencie odbioru przez Kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru Towaru.
  3.3.Jeżeli wada wystąpi w okresie roku od otrzymania Towaru przez Kupującego, przyjmuje się, że Towar był wadliwy w momencie jego przekazania.

  4. Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia wady Sprzedającemu, natychmiast po jej stwierdzeniu lub momencie, w którym w wyniku przyjrzenia się i sprawdzenia Towaru mógł ją stwierdzić. Kupujący informuje Sprzedającego, z którego prawa chce skorzystać w trakcie zgłaszania wady lub niezwłocznie po zgłoszeniu wady. Sprzedający może jednak, w granicach prawa nie uznać wyboru Kupującego - Konsumenta i zaproponować inny sposób rozpatrzenia Reklamacji. Nie dotyczy to sytuacji, jeżeli Kupujący żądał naprawy wady, która okaże się niemożliwa do naprawienia.

  5. Kupujący ma prawo do domagania się dostarczenia nowego Towaru bez wad, o ile z uwagi na charakter wady nie jest to nieadekwatne, jeżeli jednak wada dotyczy tylko elementu Towaru, Kupujący może domagać się wymiany tego elementu. Jeżeli wymiana nie jest możliwa, Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy.

  6. Jeżeli jest to jednak niewspółmierne w stosunku do charakteru wady, w szczególności jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo wyłącznie do darmowego usunięcia wady.

  7. Prawo do dostarczenia nowego Towaru lub wymiany elementu, Kupujący ma również w przypadku wady usuwalnej, jeśli nie może prawidłowo korzystać z Towaru z uwagi na powtórne wystąpienie wady po naprawie lub z uwagi na większą liczbę wad. W takim przypadku Kupujący również ma prawo do odstąpienia od Umowy.

  8. Jeżeli Kupujący - Konsument nie odstąpi od Umowy lub nie skorzysta z prawa do Dostawy nowego Towaru bez wad, wymiany jego elementu lub naprawy, może domagać się adekwatnego obniżenia Ceny. Kupujący ma prawo do adekwatnego obniżenia Ceny również w przypadku, gdy Sprzedający nie może dostarczyć nowego Towaru bez wad, wymienić jego elementu lub go naprawić, jak również w przypadku, gdy Sprzedający nie zagwarantuje naprawy w odpowiednim terminie lub gdyby wykonanie naprawy powodowało znaczne komplikacje po stronie Kupującego - Konsumenta.

  9. W przypadku sprzedaży Towaru używanego oraz Towarów sprzedawanych po obniżonej Cenie w wyniku istnienia wady, Kupujący ma, zamiast prawa do wymiany Towaru, prawo do adekwatnego obniżenia Ceny.

  10. Sprzedający nie ma obowiązku realizacji żądania Kupującego, jeżeli wykaże, że Kupujący wiedział o wadzie Towaru najpóźniej w chwili wydania Towaru Kupującemu lub gdy ten sam wadę spowodował.

  Gwarancja przy sprzedaży

  1. Sprzedający udziela na wszystkie Towary gwarancji przy sprzedaży. Na tej podstawie Sprzedający zobowiązuje się, że Towar będzie przez określony czas służył do typowego użytku i zachowa on typowe właściwości.

  2. Okres gwarancji dla Kupującego - Konsumenta wynosi 24 miesiące, chyba że w karcie gwarancyjnej udzielony został dłuższy okres gwarancji, lub o ile w przypadku danego Towaru nie podano inaczej (na przykład na opakowaniu). W przypadku Kupującego, który zawierając i realizują Umowę działa w ramach swojej działalności gospodarczej okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

  3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg w momencie otrzymania Towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
  Roszczenia wynikające z wady Towaru
  1. W przypadku stwierdzenia wady Towaru w okresie obowiązywania rękojmi, Kupujący ma prawo:
  1.1. do domagania się dostarczenia nowego Towaru bez wady, lub dostarczenia brakującego Towaru lub jego brakującej części;
  1.2. do żądania bezpłatnego usunięcia wady poprzez naprawę Towaru;
  1.3. do adekwatnego obniżenia Ceny zakupu lub do odstąpienia od Umowy.

  2. Kupujący informuje Sprzedającego z jakiego prawa chce skorzystać w trakcie zgłaszania wady lub niezwłocznie po zgłoszeniu wady. 3. Jeżeli usuwalna wada wystąpiła po naprawie po raz kolejny (trzecia reklamacja takiej samej wady lub czwarta reklamacja różnych wad) lub Towar ma większą ilość wad (co najmniej 3 jednocześnie) Kupujący może skorzystać ze swojego prawa do obniżenia Ceny, wymiany Towaru lub odstąpienia od Umowy. Postanowienie powyższe nie narusza uprawnień Kupującego związanych z pierwszą i drugą reklamacją.

  4. Sprzedający nie odpowiada za następujące wady, jednocześnie gwarancja przy sprzedaży nie dotyczy poniższych wad:
  4.1. zużycie Towaru wynikające z normalnego korzystania z Towaru;
  4.2. wady nowych Towarów sprzedawanych z obniżką, w przypadku których ustalono niższą Cenę;
  4.3. wady Towaru spowodowane podczas tzw. samodzielnego montażu, lub w jego wyniku, tj. montażu, który nie jest częścią Umowy, a wada nie powstała w wyniku niewłaściwych zaleceń podanych w instrukcji montażu;
  4.4. wady i uszkodzenia, które Kupujący spowodował samodzielnie, włącznie z wadami powstałymi w wyniku nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi, lub o których istnieniu wiedział przed Dostawą Towaru.
  Zgłoszenie Reklamacji
  1. Roszczenia w zakresie odpowiedzialności za wady Towaru zgłasza się Sprzedającemu. Jeżeli jednak w potwierdzeniu wydanym Sprzedającemu, dotyczącym zakresu roszczeń wynikających z odpowiedzialności za wady, wymieniona jest inna osoba odpowiedzialna za naprawę, znajdująca się w miejscowości Sprzedającego lub w miejscowości bliższej Kupującemu, Kupujący realizuje swoje prawo do naprawy u tego, kto wyznaczony jest do wykonania naprawy. Za wyjątkiem przypadków, kiedy zgodnie ze zdaniem poprzednim, do wykonania naprawy wyznaczona jest inna osoba, Sprzedający zobowiązany jest do przyjęcia Reklamacji w dowolnym punkcie, w którym przyjęcie Reklamacji jest możliwe z uwagi na asortyment sprzedawanych Towarów lub oferowanych Usług, względnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedającego. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zawierającego informację, kiedy Kupujący skorzystał ze swojego prawa, co stanowi przedmiot Reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia Reklamacji Kupujący się domaga; dodatkowo potwierdzenia o dacie i sposobie rozpatrzenia Reklamacji wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia naprawy i czasu jej trwania, względnie pisemnego uzasadnienia odmowy uznania Reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych przez Sprzedającego do przeprowadzenia naprawy.
  Roszczenia z odpowiedzialności za wady Towaru, Kupujący może zgłaszać w szczególności:
  2.1. osobiście pod adresem: Bonami zwroty - DPD, Lwówecka 4, 58-508 Jelenia Góra, Polska.
  2.2. telefonicznie pod numerem: 71 66 191 76
  2.3. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@bonami.pl
  3. Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego skorzystania z prawa do Reklamacji wadliwego świadczenia (Reklamacji Towaru) u Sprzedającego zgodnie z punktem poprzednim. Jeżeli jest to możliwe i nie spowoduje to po stronie Kupującego znacznych komplikacji, Kupujący wraz ze zgłoszeniem Reklamacji powinien przekazać Sprzedającemu Towar, bezpośrednio w miejscu zgłoszenia Reklamacji lub przesyłając go na adres: Bonami - reklamacje - DPD, Lwówecka 4, 58-508 Jelenia Góra, Polska.
  Kupujący powinien przedłożyć dokument zakupu, względnie kartę gwarancji, lub w inny sposób udokumentować, że Towar został sprzedany przez Sprzedającego, u którego Towar jest reklamowany i że okres gwarancji nie dobiegł jeszcze końca. Okres rozpatrzenia Reklamacji rozpoczyna bieg od momentu zgłoszenia Reklamacji.

  4. Kupujący zobowiązany jest do określenia reklamowanej wady oraz jej zakresu przedkładając uszkodzony Towar, względnie przesyłając zdjęcia, na których wada jest wyraźnie widoczna. Bez określenia reklamowanej wady i jej zakresu nie można rozpocząć procedury reklamacyjnej.

  5. Kupujący podaje w Reklamacji numer Zamówienia, imię i nazwisko, dane kontaktowe (telefon, e-mail), nazwę Towaru, datę zamówienia Towaru oraz datę otrzymania Towaru, opis wady, względnie zdjęcia reklamowanego Towaru oraz żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji.

  6. Kupujący zobowiązany jest do zapakowania reklamowanego Towaru w oryginalne opakowanie lub w opakowanie własne w taki sposób, by nie doszło do jego uszkodzenia - np. meble do twardego pudła tekturowego. Kupujący może skorzystać z instrukcji pakowania Towaru, które dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego. Reklamowany Towar należy spakować zachowując jego czystość oraz kompletność. Przesłanie Towaru wyraźnie zanieczyszczonego i naruszającego standardy higieny, może prowadzić do odrzucenia Reklamacji. W takim przypadku, Sprzedający zwróci Towar na adres Kupującego. Kupujący nie ma prawa do zwrotu kosztów przesyłki.

  7. W zależności od charakteru reklamowanej wady i żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji, Towar powinien być dostarczony wraz za wszystkimi elementami i wyposażeniem.

  8. Reklamowane Towary prosimy przesyłać na poniższy adres:

  Bonami zwroty - DPD, Lwówecka 4, 58-508 Jelenia Góra, Polska.

  9. Reklamowanych Towarów nie należy przesyłać za pobraniem, tego typu przesyłki zwracane są do nadawcy, co może niepotrzebnie wydłużyć procedurę reklamacji
  Rozpatrzenie Reklamacji
  1. Poprzez rozpatrzenie reklamacji rozumie się uznanie lub odrzucenie reklamacji na podstawie oceny wady oraz istnienie roszczenia wynikającego z wady. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zawierającego informację, kiedy doszło do zgłoszenia reklamacji, co stanowi przedmiot reklamacji i jaki jest oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji; dodatkowo Sprzedający zobowiązany jest do wydania potwierdzenia o dacie i sposobie rozpatrzenia reklamacji wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia naprawy i czasu jej trwania, względnie pisemnego uzasadnienia odmowy uznania reklamacji. Procedury wymienionej w niniejszym punkcie nie stosuje się w przypadku, gdy uzgodniono z Kupującym inny sposób naprawienia wady, względnie w przypadku porozumienia w zakresie udzielenia zniżki na zakup Towaru lub innych świadczeń.

  2. Reklamacja rozpatrzona zostanie bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Do powyższego terminu nie wlicza się czasu niezbędnego - w zależności od rodzaju Towaru - do wykonania ekspertyzy wady. Bezskuteczny upływ tego terminu uznaje się za naruszenie Umowy. Dzień następujący po dniu, w którym Kupujący zgłosił Reklamację, jest pierwszym dniem 30-dniowego terminu. Jeżeli jego koniec wypada na sobotę, niedzielę lub święto, termin upływa najbliższego kolejnego dnia roboczego.

  3. Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o czas od złożenia Reklamacji do jej rozpatrzenia, względnie do czasu, kiedy Kupujący zobowiązany był do odbioru naprawionego Towaru. Jeżeli dojdzie do wymiany Towaru lub jego elementu, odpowiedzialność Sprzedającego stosuje się analogicznie jak w przypadku zakupu nowego Towaru lub jego części.

  4. Jeżeli zachodzi konieczność uzupełnienia danych lub informacji podanych w Reklamacji, Sprzedający wezwie Kupującego do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia Reklamacji.

  5. W przypadku uzasadnionej Reklamacji, Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w celu dochodzenia swoich praw.

  6. Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów dostarczenia Towaru w przypadku uznania zasadności Reklamacji.

  7. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy możliwy sposób standardowego zwrotu Towaru, oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci koszty wyłącznie w takiej wysokości, jaka odpowiada najtańszemu sposobowi Dostawy.

  8. Odpowiedź na otrzymaną Reklamację przesyłana jest na adres podany przez Kupującego w Reklamacji oraz na adres e-mail podany w Reklamacji, względnie na adres elektroniczny Kupującego podany w interfejsie Serwisu Sprzedającego w Koncie Użytkownika lub w Zamówieniu.
  Odstąpienie od Umowy
  1. Postanowienia Tytułu VI stosuje się w przypadkach, kiedy Umowę zawiera ze Sprzedającym Kupujący będący Konsumentem.
  1.1. Możliwość odstąpienia w terminie 365 dni zgodnie z ustępem 5 niniejszego tytułu ma również Kupujący-Przedsiębiorca. Nie dotyczy go jednak możliwość odstąpienia w terminie 14 dni bez podania przyczyny w myśl ust. 3 niniejszego Tytułu. W związku z odstąpieniem w terminie 365 dni poniższe postanowienia stosuje się w przypadku Kupującego-przedsiębiorcy odpowiednio.

  2. Kupujący - Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin biegnie od otrzymania Towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest kilka rodzajów Towarów lub Dostawa w kilku częściach, termin ten rozpoczyna bieg od dnia otrzymania ostatniej Dostawy Towaru.

  3. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy:
  3.1. przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany wyprodukowany według specyfikacji Kupującego - Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w innych przypadkach określonych w Regulaminie Sklepu i przepisach prawa.

  4. Kupujący - Konsument oraz Kupujący - Przedsiębiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, ponad ramy terminu ustawowego, w terminie 365 dni od dnia następującego po dniu, kiedy Kupujący - Konsument/Przedsiębiorca lub wyznaczona przez niego osoba trzecia odbierze Towar.

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy ponad ramy terminu ustawowego 14-tu dni w myśl ustępu poprzedniego, środki finansowe zwracane są Kupującemu -Konsumentowi/przedsiębiorcy w taki sam sposób, w jaki Kupujący - Konsument/Przedsiębiorca dokonał zapłaty realizując oryginalną transakcję, chyba że Sprzedający określi inaczej. Na żądanie Kupującego - Konsumenta/przedsiębiorcy środki finansowe zwracane są na jego rachunek bankowy. W przypadku płatności gotówką, Kupujący -Konsument/Przedsiębiorca wyraża zgodę na zwrot kwoty przelewem na rachunek bankowy, który podany zostanie na formularzu służącym jednocześnie do odstąpienia od Umowy jak i jako protokół Reklamacji. Warunki odstąpienia ponad ramy terminu ustawowego kierują się poniższymi warunkami.
  5.1. Poniższe potrącenia z wartości Towaru (stosuje się wyłącznie w przypadku odstąpienia od Umowy ponad ramy ustawowych 14-tu dni zgodnie z tytułu VI ust. 5. Regulaminu reklamacji) są następujące:
  5.1.1. w przypadku, gdy Towar nie jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, kwotę zwracaną Kupującemu - Konsumentowi/przedsiębiorcy obniża się o 15% Ceny.
  5.1.2. w przypadku zwrotu Towaru ponad ramy ustawowego terminu 14-dniowego, Sprzedający ma prawo do obniżenia zwracanej sumy o 5% Ceny za każdy rozpoczęty miesiąc, podczas którego Kupujący - Konsument/Przedsiębiorca użytkował Towar.
  5.1.3. w przypadku, gdy zwracany Towar jest zanieczyszczony, zużyty, uszkodzony lub zniszczony, Sprzedający ma prawo do zwrócenia takiego Towaru Kupującemu a Kupującemu nie przysługuje wówczas prawo żądania zwrotu Ceny.

  5.2. Powyższe potrącenia dotyczą każdorazowo konkretnego Towaru i sumują się.

  5.3. Powyższe potrącenia nie dotyczą ustawowego odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania Towaru, gdzie kupujący - Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za obniżenie wartości Towaru w następstwie posługiwania się tym Towarem w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru, wraz z jego funkcjami.

  6. Poniższe przepisy stosuje się odpowiednio do kupującego-przedsiębiorcy stosownie do charakteru sprawy.

  7. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy - spółkę Bonami – dział reklamacji, DPD, Lwówecka 4, 58-508 Jelenia Góra, Polska, tel.: +71 66 191 76, w formie jednostronnego oświadczenia woli (na przykład listem przesłanym za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem, e-mailem, względnie doręczonego osobiście). Zawsze możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sprzedającego (tutaj) oraz umieszczony na końcu niniejszego dokumentu, względnie można go na żądanie Kupującego przesłać na e-mail.
  Odstąpienie od Umowy Kupujący może przesłać również na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: pomoc@bonami.pl

  7.1. W przypadku odstąpienia od Umowy ponad ramy ustawowego terminu 14-tu dni, Kupujący-konsument/Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od Umowy/Protokół reklamacji.

  8. Termin odstąpienia od Umowy uznaje się za zachowany, jeżeli odstąpienie od Umowy przesłane zostanie na adres Sprzedającego przed upływem danego terminu.

  9. Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego odesłania Towaru, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym doszło do odstąpienia od Umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem 14 dni.

  10. W celu dokonania zwrotu płatności Sprzedający użyje tego samego środka, którego użył Kupujący-Konsument w celu realizacji oryginalnej transakcji, chyba że Sprzedający określi inaczej. Sprzedający ma również prawo zwrotu udzielonego mu przez Kupującego świadczenia od razu w momencie zwrotu Towaru lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyraża na taką formę zwrotu zgodę i jeśli nie wygeneruje to dodatkowych kosztów po stronie Kupującego - Konsumenta. W przypadku płatności gotówką, Kupujący wyraża zgodę na zwrot kwoty przelewem na rachunek bankowy, który podany zostanie na formularzu odstąpienia od Umowy.

  11. W celu dokonania zwrotu płatności Sprzedający użyje tego samego środka, którego użył Kupujący w celu realizacji oryginalnej transakcji, chyba że Sprzedający określi inaczej. Sprzedający ma również prawo zwrotu udzielonego mu przez Kupującego świadczenia od razu w momencie zwrotu Towaru lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyraża na taką formę zwrotu zgodę i jeśli nie wygeneruje to dodatkowych kosztów po stronie Kupującego - Konsumenta. W przypadku płatności gotówką, Kupujący wyraża zgodę na zwrot kwoty przelewem na rachunek bankowy, który podany zostanie na formularzu odstąpienia od Umowy/Protokół reklamacji.

  12. Koszty związane ze zwrotem Towaru ponosi Kupujący. Sprzedający w żaden sposób nie zwraca tych kosztów Kupującemu. To znaczy że, Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  13. W związku z odstąpieniem od Umowy, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu środków pieniężnych przyjętych od Kupującego do czasu, gdy Kupujący zwróci Sprzedającemu Towar lub wykaże, że Towar odesłał, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Sprzedający zwróci środki finansowe bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 14 dni od doręczenia Towaru na jego adres.

  14. Jeżeli Sprzedający z uwagi na jakość Towaru może obniżyć Cenę Towaru przed odstąpieniem od Umowy, kwota ta, w przypadku ewentualnego odstąpienia od Umowy zostanie odliczona, a Kupującemu zwrócone środki pieniężne obniżone o udzieloną zniżkę.

  15. Kupujący ponosi ustawową odpowiedzialność za obniżenie wartości Towaru w następstwie posługiwania się tym Towarem w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjami Towaru.
  15.1. W ramach przedłużonego terminu na odstąpienie od Umowy , Sprzedający zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej Ceny zakupu zgodnie z tytułem VI ust. 6. niniejszego Regulaminu.

  16. Kupujący wyraża zgodę na to, że w przypadku zapłaty gotówką, kwota zakupu zwrócona zostanie przelewem na jego rachunek bankowy, który wymieniony zostanie w protokole reklamacyjnym.

  Pozostałe niezbędne informacje dotyczące reklamacji dostępne są również na stronie internetowej Sprzedającego.

  Niniejszy Regulamin reklamacji wchodzi w życie z dniem 29.10.2020 r. Zmiany Regulaminu reklamacji zastrzeżone.2.

  Załącznik do Regulaminu reklamacji:

  Protokół reklamacji